Med bakgrunn i at både REK og søker mener at prosjektet er dekket av det opprinnelige samtykket, velger NEM å legge dette til grunn for sin vurdering. REK Sør-Øst Cs vilkår er således ikke et krav om å innhente nytt aktiv samtykke, som de også presiserer i svarbrev datert 17.12.09, men det er stilt vilkår om å følge helseforskningsloven § 14 med tanke på at deltakere som har avgitt bredt samtykke i henhold til 1. ledd i § 14, har krav på jevnlig informasjon om hva datamaterialet benyttes til i henhold til bestemmelsens 3. ledd. NEM viser videre til at det i forarbeidene til helseforskningsloven (under overskriften Skjerpet informasjonsplikt ved bredt samtykke) er lagt særlig vekt på at det ved slikt samtykke skal legges til rette for at forskningsdeltakere skal kunne holde seg orientert om utviklingen i prosjektet, "og ha mulighet til å trekke tilbake samtykke til videre deltakelse i prosjektet." (Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), s. 82.

Søkers hovedargument mot å etterkomme REKs vilkår er frykten for at legene skal trekke hele sitt samtykke og at dette kan ramme hovedstudien. NEM støtter REK Sør-Øst Cs vurdering om at dette ikke kan tillegges vekt mot helseforskningslovens klare krav om informasjon. NEM viser til helseforskningsloven § 16, 3. ledd om at materiale som har inngått i analyse ikke kan trekkes.