Det er ikke fremlagt nye opplysninger for NEM, og saken fremstår således på samme måte som for REK.

I likhet med REK legger NEM til grunn at forskningsbiobanken ikke har hatt det nødvendige formelle grunnlag for driften. Dette innebærer etter komiteens oppfatning at biobanken gjennom flere år ikke har vært forvaltet på en tilfredsstillende måte. Det er ikke oppgitt noen årsak til dette.

Det er komiteens oppfatning at biobankens nåværende ansvarshavende må bære ansvaret for dette. NEM vurderer det dermed ikke som urimelig at den forskningsansvarlige virksomheten må oppnevne en ansvarshavende for forskningsbiobanken som har den nødvendige medisinskfaglige, forskningsetiske og administrative kompetansen, jf. helseforskningsloven § 26 første ledd.