Hopp til innhold

Meny

  1. Kolorektalkanser i Midt-Norge

    Saksnr. NEM 2009-112, Hdir. 09/1330 | [Klagesak]

    Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag har mottatt klage fra NTNU v/ Jostein Halgunset, på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra taushetsplikt i forbindelse med opprettelse av forskningsbiobank for kolorektalkanser ...

    • Institusjon:

      St. Olavs Hospital HF  

    • Klager:

      Jostein Halgunset, Medisin-teknisk forskningssenter, Medisinsk fakultet, NTNU.

    • Første instans:

      Helsedirektoratet  

    • Henvisninger:

      Biobankloven § 13; helsepersonelloven § 29; helseforskningsloven §§ 2,10 og 35; forskningsetikkloven § 4; helseregisterloven §§ 7 og 8

    • Vedtak :

      Klagen avvises. Avslag på søknad om dispensasjon fra taushetsplikt etter helsepersonelloven § 29, ref. helseforskningsloven § 35, opprettholdes.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.