Hopp til innhold

Meny

  1. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

    Saksnr. NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 | [Klagesak]

    Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning i 2017, endringsmelding innsendt 10.05.2019. Det ble i denne søkt om å inkludere pasienter hvor pasient og foreldre ikke snakker godt norsk, u...

    • Institusjon:

      Oslo universitetssykehus HF  

    • Klager:

      Anne Vestli

    • Første instans:

      REK midt  

    • Vedtak :

      Klagen tas delvis til følge.

      Det skal gis fullstendig skriftlig og muntlig informasjon på et språk prosjektdeltaker og foresatte forstår. Dette trenger ikke nødvendigvis å være deres morsmål.

      NEM anser ikke muntlig informasjon som tilstrekkelig, heller ikke dersom en tolk skriver ned informasjonen i etterkant av samtale mellom pasient/ foresatte og lege/ prosjektleder.

      Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd.

  2. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill(AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

    Saksnr. NEM 2019/151 REK Sør-øst C 2018/2252 | [Klagesak]

    Klage på vedtak av 06.02.2019 hvor REK Sør-øst C avslo søknad om forlenget oppbevaring av innsamlet biologisk materiale. Med bakgrunn i tidligere publiserte observasjonsstudier ønsket prosjektgruppen å undersøke om AbM som støttebehandling til...

    • Institusjon:

      Oslo universitetssykehus HF  

    • Klager:

      Egil Johnson

    • Første instans:

      REK sør-øst C  

    • Vedtak :

      Klagen tas ikke til følge. NEM ettergodkjenner ikke forskningsbiobank for dette materialet nå, men ber prosjektleder og forskningsansvarlig institusjon om å destruere materialet så raskt som mulig. NEM ber om en tilbakemelding om hvordan saken er håndtert. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, tredje ledd.

  3. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

    Saksnr. NEM 2019/116 REK Sør-øst C 2018/771 | [Klagesak]

    Klage på vedtak av 08.03.2019 hvor REK Sør-øst C godkjente studien, med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre før registrering av omsøkte opplysninger i kartleggingslogg. Vedtaket ble påklaget, og prosjektleder valgte her å...

    • Institusjon:

      Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  

    • Klager:

      Marianne Martinsen

    • Første instans:

      REK sør-øst C  

    • Vedtak :

      Klagen tas til følge. REKs vedtak omgjøres og krav til samtykke fra foreldrene som vilkår for registrering i kartleggings¬loggen frafalles. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, tredje ledd.

  4. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

    Saksnr. NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 | [Klagesak]

    Klage på vedtak av 02.7.18 Prosjektet omhandler undersøkelse av utilsiktet hypotermi hos pasienter som gjennomgår planlagte keisersnitt og ble først behandlet på møte i REK sør-øst B den 6.6.18. Komiteen mente at ettersom aktuelle deltakere skal i...

  5. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

    Saksnr. NEM 2018/352, REK sør-øst C 2018/417 | [Klagesak]

    Søknaden ble første gang behandlet av REK 22.3.18 hvor komiteen utsatte å fatte vedtak idet den fant at foreliggende informasjon ikke var tilstrekkelig for å fatte endelig avgjørelse. Prosjektleders svar på merknadene: «Innhenting av data i dette...

    • Institusjon:

      Haukeland universitetssykehus  

    • Klager:

      Anne-Lise Bjørke Monsen

    • Første instans:

      REK sør-øst C  

    • Henvisninger:

      Forvaltningsloven § 34 annet ledd

    • Vedtak :

      Klagen tas ikke til følge.

      Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.

  6. Selvmords-krise-syndromet; Kan akutt selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie

    Saksnr. NEM 2018/334, REK sør-øst D 2018/1037 | [Klagesak]

    Klage på REKs vedtak av 13.06.2018 der forhåndsgodkjenning avslås. REK sør-øst D fant at samtykket innhentet i HUNT-prosjektene omfattet formålet med det omsøkte prosjektet, men komiteen mente at samtykke avgitt i HUNT1 og HUNT 2 ikke var dekkende...

  7. MK-3475-013. En fase 1 studie for å undersøke farmakokinetikk og sikkerhet av en enkeltdose tedizolidfosfat til pasienter i alderen 2 til < 12 år

    Saksnr. NEM 2018/106, REK sør-øst A 2017/2185 | [Klagesak]

    Klage på REKs vedtak av 13.03.2018 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås. Stikkord: Samtykkekompetanse, risiko-nytte

    • Institusjon:

      Haukeland universitetssykehus   St. Olavs Hospital HF   Akershus universitetssykehus HF  

    • Klager:

      Britt Nakstad, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus

    • Første instans:

      REK sør-øst A  

    • Henvisninger:

      Helseforskningsloven § 18 a og c

    • Vedtak :

      Klagen tas til følge, og prosjektet godkjennes, jf. helseforskningslovens §§ 9 og 33. Informasjonsskriv og prosedyre for innhenting av samtykke skal godkjennes av REK sør-øst A før prosjektet kan igangsettes.

      NEMs vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forskningsetikkloven § 10.

  8. Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av tykktarmskreft som grunnlag for ny diagnostikk og behandling

    Saksnr. NEM 2017/309, REK sør-øst C 2010/1805 | [Klagesak]

    Klage på REKs vedtak av 19.12.2017 hvor REK stiller vilkår til søknad om endring i prosjektet "Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av tykktarmskreft som grunnlag for ny diagnostikk og behandling", som har pågått siden 2005. Klagen gjelder...

    • Institusjon:

      Oslo universitetssykehus HF  

    • Klager:

      Ragnhild A. Lothe. Oslo universitetssykehus

    • Første instans:

      REK sør-øst C  

    • Henvisninger:

      Helseforskningsloven § 28

    • Vedtak :

      Klagen tas til følge.

      Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.

  9. Sykepleie ved livets slutt

    Saksnr. NEM 2017/287, REK midt 2017/598 | [Klagesak]

    Klage på REKs vedtak av 14.11.2017 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås.  Stikkord: Forsvarlighet og samtykkekompetanse. 

    • Institusjon:

      Nord universitet  

    • Klager:

      Marianne Brattgjerd, Nord universitet

    • Første instans:

      REK midt  

    • Vedtak :

      Klagen fører ikke frem. REKs vedtak om å avslå søknad om forhåndsgodkjenning, opprettholdes.

      Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.

  10. Utprøving av intranasal nalokson

    Saksnr. NEM 2017/44, REK sør-øst C 2016/2000 | [Klagesak]

    Klage på REKs vedtak av 6.2.2017 hvor REK stiller vilkår til søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord : samtykke, forskning i kliniske nødsituasjoner.

    • Institusjon:

      Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU  

    • Klager:

      Ola Dale, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

    • Første instans:

      REK sør-øst C  

    • Henvisninger:

      Helseforskningsloven (2008) § 19.

    • Vedtak :

      Klage på REKs vilkår om innhenting av aktivt samtykke i henhold til helseforskningsloven § 19 tas til følge.

      Under forutsetning av at vilkårene ovenfor oppfylles, godkjenner NEM det forelagte forslaget til fremgangsmåte for informasjon av deltakerne.

      For øvrig gjelder andre vilkår som REK har satt i sin godkjenning av forskningsprosjektet.

      Endelig informasjonsskriv skal utarbeides og godkjennes av REK.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.