Dokumentet omtaler i hovedtrekk organisasjonen og de faste oppgaver til virksomheten De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Beskrivelsen er ikke uttømmende.

FEK organisasjon

Virksomheten De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet, og skal fremme god og etisk forsvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene ble etablert i 1990 etter et forslag i St.meld. nr. 28 (1988-89). Med virkning fra 1. januar 2013, ble FEK opprettet som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. De tre forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget er del av forvaltningsorganet.

Virksomheten skal drives i samsvar med forskningsetikkloven med forskrifter, Stortingets prioriteringer i de årlige budsjettvedtakene og departementets årlige tildelingsbrev. Av status som statlig organ følger videre at regelverk som forvaltningslov, offentlighetslov, arkivlov, mållov, statens økonomiregelverk med mer gjelder for FEK (sekretariatet og alle komiteer og utvalg). Det er et ansvar for den samlede virksomheten å sørge for hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom sekretariat, komiteer og utvalg.

Det forskningsetiske komitésystemet er lovfestet i forskningsetikkloven. Loven slår fast prinsippet om at komiteer og utvalg oppnevnt i medhold av denne loven skal være faglig uavhengige statlige organer. Dette innebærer at komiteer og utvalg ikke kan instrueres når det gjelder faglige vurderinger.

Etter forskningsetikkloven skal det være nasjonale forskningsetiske komiteer som til sammen dekker alle fagområder, og et Granskingsutvalg. Departementet oppretter komiteer og bestemmer ansvarsområdene. Forskriften til forskningsetikkloven regulerer oppnevning og sammensetning av komiteene og utvalget.

Oversikt over komiteer og utvalg:

Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har som ansvarsområde den forskningsetiske virksomheten innenfor samfunnsvitenskap og humaniora,
innbefattet jus og teologi.

Nasjonal forskningsetisk komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har som ansvarsområde den forskningsetiske virksomheten innenfor naturvitenskap og teknologi,
industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin.

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM) har som ansvarsområde den forskningsetiske virksomheten innenfor det medisinske og helsefaglige fagområdet.

Granskingsutvalget er et nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Utvalget skal uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig.

Patentnemnda: Etter patentloven § 15a skal det være en særskilt etisk nemnd (patentnemnda) som er rådgiver for Patentstyret ved behandling av visse patentsøknader. Nemnda er administrativt lagt til FEK, og er et utvalg under NENT. Patentforskriften kap. 15 gir nærmere regler.

Skjelettutvalget: Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger er et rådgivende organ oppnevnt av NESH, som et utvalg under NESH.

Det ligger til FEK å opprette underutvalg dersom det er behov for det, permanent eller (mest hensiktsmessig) for en periode, innenfor rammene av sin egen virksomhet.

FEK faste oppgaver

 1. FEK skal arbeide for å fremme god og etisk forsvarlig forskning, og bidra i arbeidet med å forebygge vitenskapelig uredelighet.
 2. FEK skal være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området.
 3. FEK skal holde seg løpende orientert om aktuelle og potensielle forskningsetiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.
 4. FEK har ansvaret for at de forskningsetiske retningslinjene til en hver tid er gode verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. I tillegg til generelle forskningsetiske retningslinjer skal det finnes forskningsetiske retningslinjer for ulike fagområder etter behov.
 5. FEK skal samarbeide med og være en ressurs for de forskningsutførende institusjonene og andre relevante samfunnsaktører i forskningsetiske spørsmål.
 6. FEK skal samarbeide med internasjonale forskningsetiske komiteer og organisasjoner om forskingsetiske spørsmål, og arbeide for internasjonalt samarbeid om bl.a. felles forskningsetiske verdier.
 7. De nasjonale forskingsetiske komiteene skal være rådgivende organer (forskningsetikkloven § 3). Komiteene avgjør selv hvordan de vil fylle sin oppgave som rådgivende organ, herunder hvilke saker (generelle og enkeltsaker) de tar opp.
 8. NEMs oppgave som klageinstans: NEM behandler klager over vedtak truffet av de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) , jf. forskningsetikkloven § 4 og helseforsk ningsloven § 9, og kan bl.a. gi generelle retningslinjer for saksbehandling og lovtolkning ved førsteinstansen.
 9. Granskingsutvalgets særlige forvaltningsoppgave:
 • Utvalget skal vurdere og behandle konkrete saker hvor det er mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning.
 • Utvalget bør bidra til at en forsker som urettmessig har fått sitt navn knyttet til en påstand om uredelig forskning, får gjenopprettet sitt omdømme.
 • Utvalget skal samarbeide med institusjoner, bedrifter og oppdragsgivere om behandlingen av sakene.
 • Utvalget skal samarbeide med de nasjonale forskningsetiske komiteene og bidra i arbeidet med å forebygge vitenskapelig uredelighet.
 • Utvalget skal holde seg orientert om tilsvarende arbeid i andre land og samarbeide med eventuelle tilsvarende utvalg i andre land.

KD har fastsatt en veileder for Granskingsutvalgets arbeid (under revisjon). [Disse oppgavene er hentet fra KDs veileder for Granskingsutvalgets arbeid, og vil bli revidert når arbeidet med etterkontroll av forskningsetikkloven og revisjon av KDs veileder er
gjennomført.]