Fra: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, NENT

Til:


Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) vedtok i møte 15. juni 2004 følgende uttalelse om forsøksdyr. Det ble bestemt at uttalelsen skal legges ut på Internett til offentlig høring.

Alle interesserte personer oppfordres til å sende sine eventuelle kommentarer til uttalelsen til NENT (faks: 23 31 83 01; e-post: post@etikkom.no; postadresse: NENT, boks 522 Sentrum, 0105 Oslo).

Høringsfristen er satt til 15. oktober 2004. Deretter vil NENT revidere uttalelsen i lys av de innkomne kommentarene, og den reviderte versjonen vil bli oversendt til alle berørte departementer, Norges forskningsråd og andre berørte parter

Hele uttalelsen i pdf-format

Sammendrag

NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk av forsøksdyr som kan være etisk betenkelige etter en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Norge. Vurderingen har blant annet lagt til grunn den økende bevisstheten i samfunnet rundt disse forhold, inkludert krav om innsyn i hva slags forsøk som utføres og hvorfor de må utføres. For folk flest er bruk av forsøksdyr et svært problematisk og følelsesladet tema, og komiteen ser det derfor som spesielt viktig at det er så stor åpenhet som mulig rundt disse spørsmålene. NENT har vurdert situasjonen ut i fra møter med involverte parter og kommet frem til at det er behov for forandringer/handling i forhold som angår regelverk, forvaltning og praksis i bruk av forsøksdyr. NENT anbefaler at det vurderes opprettet egne etiske komite(er) uavhengig av Utvalg for forsøk med dyr (FDU) for vurdering av forsøk med dyr og at systemet med delegering av myndighet til lokale ansvarshavende ved forsøksdyravdelinger revurderes. Det store antall forsøksdyr som benyttes i Norge er bekymringsfullt, og det bør i denne sammenheng også vurderes om rapporteringssystemet gjenspeiler de faktiske forhold sett i lys av folks forståelse av hva forsøk med dyr innebærer. I tråd med dette bør forsøk med viltlevende dyr forvaltes på samme måte som dyr som holdes i avgrensede forsøksdyravdelinger. En større offentlighet og åpenhet rundt bruk av dyr i forskningsøyemed vil kunne bidra til økt forståelse for de forsøk som det er viktig å utføre for å redde ”liv og helse” på lengre sikt. Bruk av dyr til undervisningsformål bør gjennomgås og harmoniseres med hva som er gjeldende praksis i andre land.