Fra: NENT

Til: SHD, 14.11.01

 

Sosial- og helsedepartementet har sendt til høring utkast til forskrift om endringer i forskrift av 16. september 1994 om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Høringsbrevet supplerer det tidligere høringsbrevet i forbindelse med nødvendige endringer i norsk regelverk som følge av at EUs direktiv 98/81/EF er tatt inn i EØS-avtalen.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har behandlet høringsbrevet i sitt møtte 14. november 2001 og oversender herved høringssvaret.

Komiteen kan ikke se at de foreslåtte endringene berører sentrale forskningsetiske hensyn ved slik virksomhet. Videre er komiteen tilfreds med at tidligere krav til protokollføring er tatt inn i sikkerhetstiltakene, fordi dette etter komiteens mening bidrar til an ansvarliggjøring av aktørene. Komiteen uttrykker også tilfredshet med at de fire forsøkene samt listen over bakterie-/gjærstammer som er beskrevet i vedlegg I krever en forenklet meldingsprosedyre fremfor godkjenning.