Fra: NEM

Til: SHD, 6.9.99

 

Vi viser til departementets brev av 23.4.99.

NEM ser det som positivt at kvinners helse tas opp i et så bredt omfang som det gjøres i denne utredningen. NEM vil berømme utvalget for å ha skrevet en grundig utredning som samtidig er skrevet i et godt og lettfattelig språk. Komiteen vil begrense seg til å kommentere forhold ved utredningen som angår medisinsk forskning. Blant de foreslåtte tiltaksområdene vil NEM konsentrere seg om "kunnskapsutvikling og formidling".

NEM slutter seg til det verdivalget som utredningen eksplisitt bygger på, blant annet rettferdighet mellom kjønnene på like premisser og anerkjennelse av særpremisser (s.14). Et slikt verdivalg medfører at kvinners særegne anatomi og biologi, samt kvinners særegne livserfaringer, må tas hensyn til innen medisinsk forskning / kunnskapsutvikling. Det understrekes og dokumenteres en rekke steder i utredningen at dagens medisinske forskning ofte bygger på en uuttalt mannlig norm, og at kvinner ofte utelukkes som forsøkspersoner i medisinske forsøk, blant annet i utprøving av legemidler. NEM ser det som svært positivt at disse forholdene legges frem, likeledes at årsakene til og konsekvensene av dette diskuteres.

Utredningen peker på at manglende bevissthet omkring kjønnsperspektivet innen medisinsk forskning har ført til kunnskapsmangel blant annet om kjønnsforskjellers betydning i forekomst, risiko og utvikling av sykdom, om legemidlers virkning i kvinnekroppen, om ubestemte plager og psykiske lidelser hos kvinner. Utvalget foreslår i denne sammenheng flere tiltak som NEM vil gi sin prinsipielle tilslutning til.

NEM stiller seg for det første positiv til forslaget om at de regionale etiske komiteene i sin vurdering av forskningsprosjekter skal ta hensyn til om kjønnsperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt (s. 244). Utvalget viser her til amerikanske retningslinjer (fra National Institute of Health), som krever at begge kjønn skal være inkludert i medisinske studier (med mindre det gis en overbevisende grunn for at dette ikke er nødvendig). På linje med utvalget mener NEM at tilsvarende krav bør etableres for norsk medisinsk forskning. NEM vil understreke at dette er et av de få forslagene om tiltak innen kunnskapsutvikling som ikke har noen økonomiske konsekvenser.

Et slikt krav fører imidlertid til et etisk vanskelig dilemma: hvis kvinner i fruktbar alder inkluderes i medisinske studier, risikerer en å skade et eventuelt foster; hvis kvinnene utelates, går en glipp av verdifull medisinsk kunnskap om både foster og kvinner (jfr. s. 34). Etter NEMs mening blir ikke dette dilemmaet drøftet tilstrekkelig i utredningen, og det er etter det vi kan se heller ikke foreslått konkrete tiltak som kan være med på å minske dette dilemmaet. Komiteen etterlyser slike tiltak.

NEM stiller seg positiv til forslaget om at det bevilges 50 millioner kroner til Norges Forskningsråd over en 5 årsperiode til grunnleggende forskning om kjønnsforskjeller i forekomst, risiko og utvikling av sykdommer (s. 244). Likeledes stiller NEM seg positiv til forslaget om at det opprettes egne fagområder for kvinne- og kjønnsperspektiv for helse og sykdom ved de medisinske fakultetene, noe som innebærer at det opprettes tre professorater (i Bergen, Oslo og Tromsø; i Trondheim finnes allerede et professorat i det nevnte fagområdet) (s. 243).

Utvalget peker på flere andre tiltak som skal råde bot på manglende kunnskap om kvinners helse. Det foreslår et treårig forsknings- og utredningsprogram som skal arbeide med levekår, helse og likestillingsspørsmål for kvinner med funksjonshemming; det anbefaler iverksetting programmer knyttet til geriatrisk forskning med kjønnsperspektiv; det understreker viktigheten av mer kunnskap om samekvinners helse og om innvandrerkvinners helse (s. 245); det viser til behovet for kunnskap om kjønnsforskjeller innen arbeidshelse og arbeidsmiljø, og det anbefaler at det "initieres forskning som spesielt legger vekt på samspill mellom vold og overgrep, psykiske lidelser og ubestemte plager" (s. 247). NEM vil prinsipielt støtte også disse forslagene og anbefalingene, som det riktignok ikke er utarbeidet noen økonomisk konsekvensanalyse av.