Fra: NEM

Til: Universitetsdirektøren, UiO, 17.8.98

 

Angående innstilling fra "Utvalg for vurdering av retningslinjer for bruk og forvaltning av skjelettmateriale ved Anatomisk institutt"

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin har behandlet innstillingen i møte 19. juni 1998 og vil bemerke følgende.

Utvalget har gitt en oversiktlig fremstilling av samlingens historikk og hvilke materialer som foreligger. En gjennomgang av de juridiske forhold konkluderer med at Staten ved Universitetet i Oslo har eiendomsrett til alt skjelettmateriale i samlingen med unntak av det som er deponert fra institusjoner utenfor Universitetet. NEM gir sin tilslutning til denne oppfatning, men vil bemerke at selv om ervervelsen av skjelettmaterialet ikke kan klandres juridisk, er det ikke tvil om at ervervelsen

av deler av samlingen, spesielt de samiske skjeletter, er skaffet til veie på en måte som ikke er etisk akseptabel, verken i dag eller den gang innsamlingen fant sted. Dette reiser spørsmålet om hvorvidt det er etisk akseptabelt å forske på materiale som er fremkommet på uetisk vis. Dette problemet er ikke berørt i innstillingen. NEM er av den oppfatning at dette etiske forhold bør diskuteres av de parter som er berørt av fremtidige forskningsprosjekter på skjelettmaterialet.

Utvalget foreslår at forvaltningsansvaret for samlingen fortsatt skal tillegges Anatomisk Institutt og at skjelettmaterialet bare kan benyttes til forskning til enhver tid i samsvar med de etiske og vitenskapelige normer som gjelder for norsk forskning. NEM slutter seg til denne konklusjon. I NEMs innstilling om "Innsyn i biomedisinsk forskning" foreslår NEM at medisinsk forskning på lik skal fremlegges for en Regional komité for medisinsk forskningsetikk. Med lik sikter NEM her til nylig avdøde personer og ikke til skjelettmateriale fra graver.

Utvalget mener videre at samlingen må revideres, bl. a. for å kunne skille ut og merke skjelettmateriale som stammer fra samiske graver. Særskilte regler skal gjelde for det samiske materialet. Et viktig punkt er her at Sametinget eller det organ det måtte utpeke, skal ha rett til å få utlevert alt eller deler av det samiske skjelettmaterialet for "annen oppbevaring/plassering enn ved Universitetet i Oslo". NEM mener at Utvalget her har funnet frem til en klok løsning som tar hensyn til samisk kultur og i noen grad retter opp den urett som i sin tid ble gjort overfor den lokale samiske befolkning på de steder der skjelettene ble gravet opp. NEM forstår at Utvalgets forslag kan bety at de samiske skjeletter vil begraves påny. Utvalget foreslår at Anatomisk Institutt i så fall skal ha anledning til å sikre seg prøver av benvev. NEM har forståelse for dette ønske, selv om NEM er klar over at slik prøvetaking kan stride mot den samiske oppfatning av forfedrenes sakrosankte natur. En forutsetning må imidlertid være at man finner at fortsatt forskning på skjelettmaterialer ervervet på uetisk vis likevel er etisk akseptabel (se ovenfor).

Med innstillingen følger et meget leseverdig og tankevekkende vedlegg om "Samiske hodeskaller og den antropologiske raseforskningen i Norge" forfattet av kontorsjef Audhild Schanche, Samisk kulturminneråd. NEM vil spesielt peke på de synspunkter Schanche fremsetter når det gjelder fremtidig genetisk forskning på samer, der hun advarer genetikerne mot å gjøre de samme begrepsmessige feiltakelser som tidligere fysisk-antropologiske forskere dessverre gjorde.