Fra: NEM

Til: Sosial- og helsedepartementet, 25.04.97

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin slutter seg til departementets forslag til endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi ved å innføre et nytt kapittel som forbyr "bruk av teknikker med sikte på å framstille like individer."

Vi er også enig i departementets vurdering om at det går et prinsipielt skille mellom kloning med sikte på å frembringe arvemessig like individer og kloning av gener og celler fra enkeltpersoner med sikte på å sette cellene tilbake til samme eller nær beslektet individ.

Vi slutter oss også til departementets begrunnelse for å fremme forslaget om forbudet. Et avgjørende moment for oss er at kjønnsløs formering og mulige anvendelsesområder gjør mennesker til en manipulerbar størrelse som hittil ikke har vært mulig. Grensen bør ikke overskrides. Det er fare for at menneskeverdet uthules som følge av at individer bli produkter av et menneskeskapt design.

Da loven gir muligheter for ulike tolkninger av hva som menes med "medisinsk bruk" – og antakelig også i dette nye kapitlet om "bruk av teknikker" – kan det presiseres at bruk omfatter all medisinsk forskning.