Fra: NEM

Til: Statens legemiddelverk, Astra Zeneca og Legemiddelindustriforeningen

 

De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK) har i den siste tiden fått noen forespørsler om hvordan komiteene i sin saksbehandling vil forholde seg til den nye forskriften om utprøving av legemidler som iverksettes fra 1. mai 2004.

I tillegg til forskriften har Europakommisjonen utarbeidet en detaljert veiledning om søknadsskjema og dokumentasjon som skal innsendes til en etikkomite for vurdering.

I utgangspunktet må det sies at REK allerede oppfyller de fleste hovedkravene i den nye forskriften, for eksempel kravet om at multisenterprosjekter skal behandles av én komite (the single opinion). Vi har også i hovedsak pålagt oss kortere saksbehandlingsfrister enn det som forskriften nå krever.

Komiteene vil påpeke at direktivet ikke definerer hvem som skal stå som søker til REK. Det kan således i utgangspunktet enten være prosjektleder eller sponsor, i henhold til nasjonale avgjørelser. REK har valgt å opprettholde at det er prosjektleder (nasjonal koordinerende utprøver) som skal søke komiteen om tilrådning siden det er prosjektleder som skal stå ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet overfor komiteen.

Komiteene vil fortsatt kreve at det norske skjemaet for etisk vurdering fylles ut. I tillegg skal det engelske fellesskjemaet som går til Statens legemiddelverk også sendes inn til REK. Det skjemaet som sendes til REK, skal være identisk med det som sendes til SLV. Det skal derfor presiseres at EudraCT-skjemaet undertegnes av sponsor, mens det norske skjemaet skal undertegnes av prosjektleder.

Følgende endringer vil bli foretatt i REKs skjema:

Det innføres en rubrikk hvor EudraCT-nummeret føres, slik at man lett kan identifisere prosjektet. EudraCT-nummeret vil også bli ført i den databasen som vil inneholde alle prosjekter som vurderes av REK f.o.m. 1. juli 2004.

I komiteenes SOP blir følgende setning tilføyd:

”Når det gjelder kliniske utprøvinger, vil komiteen følge de tidsfrister som er nedfelt i forskriften om kliniske utprøvinger av legemidler § 1-5. Selv om forskriften fremhever at saksbehandlingstiden løper fra mottak av fullstendig søknad, anmodes utprøvere og sponsorer om å ta hensyn til de søknadsfrister som er angitt for behandling av søknader til bestemte møter. Sekretæren for REK bekrefter når søknaden er fullstendig, i henhold til REKs egen veiledning og vedlegg 2 i Europakommisjonens veiledning for innsendelse til etikkomiteen.”

Vi er også blitt spurt om hvordan vi vil ha rapportering av bivirkninger for kliniske legemiddelstudier.

Direktivet og forskriften krever at sponsor skal rapportere alle mistenkte bivirkninger som er alvorlige og uventede (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions, forkortet SUSAR) innen 7 dager hvis bivirkningene er dødelige eller livstruende eller innen 15 dager hvis bivirkningene er alvorlige og uventede. I henhold til direktiv og forskrift skal sponsor melde disse til Statens legemiddelverk og REK. Sponsor skal også informere alle utprøvere.

I Europakommisjonens veiledning til etikkomiteene står det at rapporteringen av SUSAR til REK kan begrenses til rapportering av bare de tilfeller som oppstår i det landet hvor personene ble rekruttert (jf. 6.3.1.6.5), så fremt det innsendes kvartalsvise rapporter (som omfatter alle deltakende utprøvere i alle land) og det informeres om endringer som øker risiko for forsøkspersoner eller annen ny kunnskap som går utover forsøkspersonenes sikkerhet.

Rapportering av SUSAR til REK skal skje fra sponsor via den nasjonale koordinerende utprøver, da det er prosjektleder som er ansvarlig for REK og for forsøkspersonenes velferd. Basert på sponsors vurdering av SUSAR skal den nasjonale koordinerende utprøver vurdere innholdet på selvstendig grunnlag og i et eget følgebrev informere REK om bivirkningene er av en slik art at de vil få konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet og forsøkspersonenes samtykke.

Når det gjelder annen rapportering av bivirkninger (kvartalsvise rapporter og årlige sikkerhetsrapporter) skal sponsor også sende sine vurderinger av disse via den nasjonale koordinerende utprøver. Basert på sponsors vurdering av rapportene skal den nasjonale koordinerende utprøver vurdere innholdet på selvstendig grunnlag og i et eget følgebrev informere REK om bivirkningene er av en slik art at de vil ha konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet og for forsøkspersonenes samtykke. Både SUSARs fra sentre i Norge, SUSARs fra sentre utenfor Norge og SUSARs assosiert med sammenligningspreparatet vil kunne være av betydning her.

Når det gjelder rapportering av bivirkninger vil REKenes SOP bli endret i overensstemmelse med de angitte fremgangsmåter.

Vi har også mottatt noen tilleggsspørsmål fra AstraZeneca.

Det første angår evt endringer i dokumentasjonskravet ved innsending av søknader til REK. Som nevnt ovenfor er det spesifisert i den norske veiledningen og i Europakommisjonens veiledning til etikkomiteene hvilke dokumenter som skal innsendes. Europakommisjonens veiledning er spesifikk i forhold til hva som kreves i hvert enkelt medlemsland. Den spesifikasjon vi har oversendt Europakommisjonen er i tråd med nåværende dokumentasjonskrav.

Det andre spørsmålet angår krav til CV for ansvarlige utprøvere. REK ønsker kun å motta CV for nasjonal prosjektleder (nasjonal koordinerende utprøver). Dette skyldes at for REK skal det være en prosjektleder som står ansvarlig for prosjektet i sin helhet, inkludert medarbeideres kvalifikasjoner. CV skal kun inneholde de viktigste og mest relevante kvalifikasjoner, begrenset til to sider.

Det tredje spørsmålet er om REK vil ha informasjon (og evt hvilken informasjon) om studiepersonell. REK ønsker å få den informasjon som skjema i dag etterspør om medarbeidere i studien.

Det fjerde spørsmålet er om vi fortsatt vil kreve nasjonal koordinators signatur på protokollen. Vi leser spørsmålet slik at det er snakk om undertegningen av REKs søknadsskjema, da vi hittil ikke har krevet signatur på protokoll. Slik forstått vil vi fortsatt kreve at det er prosjektleder (den nasjonale koordinerende utprøver) som undertegner REKs søknadsskjema.

Det femte spørsmålet er om REK vil be om å få tilsendt sammendrag av alle aktive utprøvinger på det aktuelle legemidlet. Svaret er nei. Prosjektleder skal i henhold til skjemaet for etisk vurdering orientere i pkt 5 om hvilke studier som er gjort tidligere, og rasjonalet for å gjøre en ny.

Det sjette spørsmålet er om REK vil be om å få tilsendt såkalt peer review. Det er uklart for oss hvilken type fagfellevurdering dette egentlig er snakk om. Det vil imidlertid ikke bli satt nye dokumentasjonskrav om fagfellevurdering i REKs saksbehandling.

Det syvende spørsmålet angår evt endrete krav når det gjelder innsending av avtaler (finansielle og andre) mellom utprøvere og sponsor. Per dags dato er det ingen endrete krav, men komiteene har nå ute på høring et forslag til retningslinjer og sjekkliste for post-marketing-studier som kan endre krav til informasjon om økonomiske interesser og erklæring om interessekonflikter.

Det åttende spørsmålet er om REK vil kreve eller ønske elektronisk søknad nå, evt i fremtiden. Det er trolig at REK vil kreve elektronisk søknad i fremtiden, men at dette vil bli begrenset til selve skjemaet. Det er også trolig at EudraCT-skjema kan mottas elektronisk. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med opprettelsen av databasen.

Det niende spørsmålet angår EudraCT-skjemaets seksjon L hvor det står at sponsor skal "declare the effective date of commencement of the trial to the competent authority and Ethics Committee concerned as soon as available”. Hvordan ønsker REK å motta denne informasjonen? REK forutsetter at sponsor sender et brev direkte til REK med informasjon om prosjektets igangsettelse, påført prosjektets saksbehandlingsnummer i REK, samt EudraCT-nummer.

Vi er til slutt også spurt om overgangsordninger. For REK vil forskriften gjelde for søknader som mottas etter den 1. mai 2004. Det innføres ingen overgangsbestemmelser for søknader som er mottatt før 1. mai 2004, d.v.s. at de tilrådninger som er gitt for søknader innlevert før 1. mai gjelder for inklusjon etter 1. mai.

Brevet er utformet etter konsultasjon med de regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk.