Fra: NEM

Til: Helsedepartementet, 10.10.2003

 

Det vises til høringsbrev fra helsedepartementet vedrørende ny obduksjonsforskrift.

Komiteen har behandlet forslaget til ny obduksjonsforskrift.

I all hovedsak slutter komiteen seg til de endringsforslag som foreslås. Vi vil særlig fremheve ivaretakelsen av de etiske aspekter ved obduksjonsvirksomhet, som innebærer en utdypning av endringen av transplantasjonsloven § 7 i 2001. Det er av stor betydning av obduksjonsvirksomhet innrettes med respekt for avdøde og pårørende. Dette er også viktig for unngå motstand mot slik virksomhet der dette anses hensiktsmessig eller nødvendig.

NEM er enig i at det fortsatt ikke bør stilles krav om uttrykkelig samtykke ved obduksjon, men at informasjonsansvaret overfor pårørende bør styrkes.

Vi er enige i at pårørende både bør få informasjon om at det er aktuelt å obdusere en avlidt og om retten til å reservere seg.

NEM støtter kravet om at likets utseende skal ”gjenopprettes” så godt det lar seg gjøre etter en obduksjon og at deler skal legges tilbake om mulig. Det fremgår ikke klart av forskriften når slikt materiale kan benyttes til forskning og undervisning. Vi tror det er hensiktsmessig om forskriften angir visse kriterier for slik bruk, ev. at det gis særskilte retningslinjer, slik det er åpnet for i forskriften.

Ved bruk av materiale i forskning og undervisning, gjelder biobankloven. Samordningsreglene i denne loven forstås dit hen at samtykkekravene i obduksjonsforskriften likevel kommer til anvendelse. Dersom dette ikke er tilsiktet bør det inntas en presisering i forskriften.

NEM støtter forslaget om å endre dødsdefinisjonen i egen forskrift ved å innta presiseringen ”som ikke er medikamentelt betinget”.