Fra: NEM

Til: AAD, 27.03.03

 

Den nasjonale komite for medisinsk forskningsetikk behandlet rapporten i sitt møte den 19. mars 2003.

Komiteen var særlig opptatt av forskning innen dykking i Norge (rapportens ss. 70-77). Komiteen kan ikke vurdere forskningsdykkenes forsvarlighet på grunnlag av rapportens redegjørelse. Det fremkommer imidlertid at det har hersket uklarhet og utydelighet om dykk skulle anses for forskning eller ikke (f.eks. s. 73). Det er også klart at oljeselskapene og dykkeentreprenørene har arbeidet under betydelig tidspress. Det synes også klart at forskningen i hovedsak har vært finansiert av oljeindustrien med et nært samarbeid mellom oppdragsgivere og forskningsenheter. I 1984 besluttet NUTECs styre at all forskning med bemannede dykk skulle ”etisk klareres i henhold til Helsinkideklarasjonen”. Det fremkommer at en av hensiktene med en slik klarering var å ”motstå uvilje fra senere oppdragsgivere mot å klarere dype bemannede dykk hos etisk komité” (s. 73). I tillegg synes det klart at dykkerne selv var preget av pionerånd og innsats med relativt dårlig beskyttelse i arbeidssituasjonen.

Komiteen er også klar over at forskning innen dykking er gjenopptatt fra høsten 2002.

På prinsipielt grunnlag vil komiteen derfor understreke betydningen av at arbeidsgiver anerkjenner arbeidstakere som forsøkspersoner når det utføres forskningsdykk og at forskningsvirksomhet for arbeidstakere underkastes den samme etiske vurdering som gjelder for all medisinsk forskning.