Fra: NEM

Til: UIO, 12.05.03

 

Det vises til brev av 23. september 2002 med forespørsel om å utarbeide et forslag til mandat for en uavhengig nasjonal komite som skal vurdere alle forskningsprosjekter med skjelettmateriale fra De schreinserske samlinger.

Forslag til mandat er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Universitetet i Oslo (Anne-Brit Kolstø og Per Holck) og fra de forskningsetiske komiteer (Marit Halvorsen fra NEM og Audhild Schanche fra NESH) og forelagt NEM i møte den 19. mars 2003. Per Holck har reservert seg fra forslaget og har allerede gjort rede for sitt syn i et brev til Universitets- og høgskolerådet.

Forslag til mandat kan begrenses til Universitetet i Oslo, men med en nasjonal komite for vurdering av forskning ved bruk av skjelettmateriale synes det riktig at alle universitetsmuseene omfattes (så som Vitenskapsmuseet ved NTNU, Bergen museum og Oldsaksamlingen). Mandatet foreslår derfor at Universitets- og høgskolerådet oppretter komiteen.

Vi beklager at det er tatt uforholdsmessig lang tid å utarbeide forslag til mandat.