Uttalelse gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin til Sosial- og helsedepartementet

Fra: NEM

Til: SHD, 19.6.00

 

Komiteen behandlet rapporten i sitt møte den 8.6.2000.

Komiteen slutter seg i hovedsak til flertallets innstilling i rapporten. Ett av komiteens medlemmer dissenterte (Materstvedt). Komiteens flertall avgir følgende uttalelse om rapporten.

Premisser

Det legges til grunn at mulighetene for å reprogrammere celler fra voksne individer er usikker og at det vil ta tid før dette eventuelt er en tilgjengelig kilde for stamceller.

Et annet viktig premiss er at den medisinske bruken av stamceller fra provoserte aborter og overtallige befruktede egg må anses som mer egnet enn andre kilder og være medisinsk nyttig for diagnostikk, forebygging og behandling.

Komiteens flertall legger til grunn at provosert abort og kunstig befruktning er tillatt og at vev tas fra allerede døde foster eller fra overtallige befruktede egg som i alle fall skal destrueres.

Analogi

Etter flertallets mening er det lite relevant å trekke inn argumenter om moralsk status av foster eller befruktede egg, hvis man ikke prinsipielt er mot abort og mot destruksjon av overtallige befruktede egg, slik mindretallet i arbeidsgruppen er. Mindretallet i komiteen (Materstvedt) anfører også at bruk av stamceller forutsetter at man intensjonalt tar livet av et påbegynt, potensielt menneske.

For flertallet i komiteen er den mest nærliggende analogi for å vurdere berettigelsen av å bruke stamceller fra aborterte fostre og overtallige befruktede egg, bruk av organer fra døde, for eksempel til transplantasjon. Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom disse tilfellene.

Komiteen mener at arbeidsgruppens flertall har gjort sin egen argumentasjon unødvendig vanskelig ved å vurdere moralsk status relasjonelt og sosialt. Det innbyr til betydelige innvendinger når det gjelder konsistens og konsekvenser når "sammenhenger" (her beskrevet som mikromiljø) skal være avgjørende for å bestemme om det skal tas hensyn til moralsk status.

Vilkår

Komiteen er enig med arbeidsgruppen i at det bør settes strenge vilkår for bruk.

Komiteen slutter seg til de vilkår som er foreslått med unntak av kravet om at ektemann eller samboer "fortrinnsvis" skal ha avgitt informert samtykke (ss. 14, 22, 24). Komiteen mener vilkårene bør skjelne mellom hvorvidt kilden er befruktede egg eller provoserte aborter. Stamceller fra befruktede egg kan bare benyttes hvis paret har avgitt samtykke, som er i tråd med de krav loven stiller for tilgang til kunstig befruktning. Når det gjelder stamceller fra aborterte fostre er det tilstrekkelig at kvinnen har avgitt samtykke. Mannens samtykke er ikke nødvendig for aborten. Mannen bør ikke spørres, heller ikke fortrinnsvis, da provoserte aborter i mange tilfeller finner sted i livssituasjoner uten aktive parforhold eller skyldes uoverensstemmelser mellom partene.

Komiteen ser heller ingen faremomenter i at det bare er kvinnen som spørres. Det blir av og til brukt som argument at bruk av stamceller fra aborterte fostre kan bidra til å gjøre det lettere for kvinner å velge abort (s. 12), og mindretallet i arbeidsgruppen anfører eksplisitt at bruk av stamceller kan fungere "formildende" og "liberaliserende" (s. 17). Komiteen vil understreke at den mener at denne typen argument er en undervurdering av kvinner og deres forståelse av hva en abortavgjørelse innebærer.

Forskning

Komiteen støtter rapportens eksplisitte anbefaling om å styrke forskning om utvinning av stamceller fra andre kilder enn aborterte fostre og overtallige befruktede egg.

I likhet med rapporten vil komiteen understreke at bruk av stamceller i medisinsk forskning skal fremlegges på vanlig måte for en regional komite for medisinsk forskningsetikk.