Fra: NEM

Til: Revisjonskomiteen for transfusjonstjenesten, 19.6.00

 

Det vises til brev av 5.3.2000 hvor revisjonskomiteen anbefaler endringer for bruk av blod i forskning.

Endringsforslaget ble behandlet på NEMs møte den 8. juni 2000.

Generelt vil komiteen bemerke at den i sine tidligere brev inviterte til en dialog for å utforme retningslinjer og informasjonsskriv. Vi er imidlertid tilfreds med at revisjonskomiteen er innstilt på å endre retningslinjene for bruk av blod til forskning slik at de er mer i tråd med forskningsetiske prinsipper.

NEM har innvendinger mot det andre avsnittet i kapitlet om blod til forskning, da det er uklart og det er vanskelig å håndtere et muntlig samtykke i praksis.

Komiteen vil derfor foreslå følgende ordlyd for kapitlet om blod til forskning:

  • Dersom blod skal brukes til forskning, skal alle forskningsprosjekter vurderes av en regional komite for medisinsk forskningsetikk.
  • Ved forskningsprosjekter hvor blodprøven kan identifiseres, skal blodgiveren informeres og gi sitt skriftlige samtykke.
  • Når prøven anonymiseres, er det tilstrekkelig at blodgiveren gir et generelt samtykke.

Kommentarer: Ved identifiserbare prøver må det utarbeides en egen pasientinformasjon. Et generelt samtykke til forskning på anonymiserte prøver må gjøres tydelig i det ordinære blodgiverskjemaet, og blodgiverne må bli gitt en eksplisitt anledning til å krysse av for ja eller nei i skjemaet. I tillegg bør det utarbeides en generell informasjon om hva slags forskning anonyme prøver benyttes til. Det bør også fremgå at man kan være blodgiver uten at blod benyttes til forskning. Komiteen forutsetter at det i siste ledd dreier seg om prøver som faktisk er anonymisert slik at det ikke er mulig å føre informasjon tilbake til den enkelte blodgiver.

Vi håper at det er mulig å ta hensyn til våre forslag og kommentarer.