Last ned brevet som pdf (0,7 mb)

Prosjekttittel: Etterlatte foreldre, søsken og venner etter 22.7

Vi viser til brev sendt NEM 20.11.13 med tilbakemelding på de spørsmål vi stilte i brev datert 6.11.13. Prosjektleder gir her opplysninger om at flere av de forespurte deltakerne som ikke besvarte henvendelsene ved T1 nå har samtykket til deltakelse ved T2. Dette underbygger prosjektleders argumentasjon om at de som ikke besvarte henvendelsen ved T1 likevel kan velge å delta senere. Manglende svar på skriftlig invitasjon ved T1 kan skyldes forglemmelse, tidsmangel eller et ønske om å avstå fra deltakelse på det gitte tidspunkt. Det er tenkelig at slike forhold kan endre seg over tid og medføre at de nå deltar. Samlet taler dette for at det er forsvarlig å henvende seg på nytt til de som ikke besvarte den første henvendelsen. NEM antar imidlertid at de som ikke har besvart noen av henvendelsene neppe ønsker å delta. Denne gruppen skal derfor ikke forespørres om deltakelse i prosjektets kommende faser.

I brev datert 30.11.13 gav NEM tillatelse til en purring per SMS og ba også om tilbakemelding på erfaringene prosjektgruppen nå får med SMS-purring.

I møtet 9.12.13 har NEM foretatt en vurdering av prosjektgruppens ønske om purring per telefon ved T3.

NEM godkjenner at det beskrevne Step-by-step approach benyttes ved T3.

Rekruttering til T3 vil da skje i en tretrinnsmodell:

1) Informasjonsbrev med forespørsel om deltakelse samt varsel om telefonhenvendelse om ca 2 uker dersom vedkommende ikke sender inn svar.

2) Telefonhenvendelse etter ca 2 uker til de som IKKE har sendt inn svar (ja eller nei)

3) Utsendelse av spørreskjema i angitte uker + eventuelt gjennomføring av intervju hos de som har sagt ja til det.

Telefonsamtalen skal da i fremste rekke være et tilbud om mer informasjon om studiens formål og hva deltakelsen vil innebære. Det skal ikke utøves noe press eller appell om deltakelse og et eventuelt samtykke om deltakelse skal gjøres skriftlig i ettertid og ikke over telefon.

NEM viser til prosjektleders brev:

”5) Nederst på s. 4: Når NEM skriver at komiteen ikke har konkludert i forhold til hvorvidt ny henvendelse skal tillates til de som ikke besvarte forespørselen om deltakelse i T1, så ble det gjort for T2, slik som også NKVTS gjorde det. Vi har ikke oppfattet av tidligere REK godkjenning at det ikke skulle tillates, og vurderer at vi ga nye etterlatte sjansen til å delta på T2 selv om de ikke orket/ville på T1. Vi vet fra tidligere studier at en del av de som ikke deltar tidlig ofte ønsker senere deltakelse, da det kan oppleves lettere å være med over tid. Det har vi også erfart denne gangen, da vi fikk 30 nye deltakere på T2, som ikke deltok på T1.”

NEM har fortolket REKs vedtak dit at forsker ikke fikk tillatelse til å henvende seg på nytt til de som ikke hadde besvart den skriftlige henvendelsen ved T1 inkludert en skriftlig purring. Det kan derfor synes som at forsker her har brutt med REKs godkjenning når de igjen har kontaktet disse personene ved T2. REKs vedtak er imidlertid ikke helt klart og NEM ser at forsker kan ha handlet i god tro. Det sendes kopi av dette vedtaket til REK som får vurdere om dette er et brudd på godkjenningsvilkårene.

Vedtak

NEM godkjenner omsøkte prosedyre for en telefonisk purring ved T3. Forespørsel om deltakelse i T3 kan sendes til de som har deltatt på T1 og/eller T2. De som har avslått deltakelse, og de som hverken har besvart henvendelsene ved T1 eller T2 skal ikke kontaktes på nytt i studien. Revidert informasjonsskriv med informasjon om telefonpurring sendes REK sør-øst for forhåndsgodkjenning.

Hilsen

Dag Bruusgaard

Professor dr.med.

leder av NEM

Jacob C Hølen

sekretariatsleder i NEM, PhD

Kopi:

REK
Forskningsansvarlig: Senter for Krisepsykologi