Du kan klage på et vedtak fattet av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Vedtak som er fattet av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), jf forskningsetikkloven § 4 siste ledd.

NEMs avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

Klagesaksgangen følger bestemmelsene i forvaltningsloven

Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet med vedtaket kommer fram. Det er tilstrekkelig at klagen er sendt inn elektronisk i saksportalen til REK  innen fristen.

Klagen skal sendes til den regionale komiteen som har fattet vedtaket. Klagen skal sendes elektronisk på eget skjema for klage. Dette finner du på nettsidene til REK http://helseforskning.etikkom.no

Skjema for klage etterspør begrunnelse for klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Dersom det foreligger særlige grunner kan det søkes REK om forlengelse av klagefristen. Søknad om forlengelse av klagefrist skal sendes i e-post til post@helseforskning.etikkom.no  Emnefeltet i e-posten må innledes med forkortet navn på den REK som har fattet vedtaket (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord).

Du har rett til å se dokumentene i saken din

Med enkelte begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken din. Hvis du vil ha innsyn i saken, må du kontakte sekretariatet i den komiteen som har fattet vedtaket, og be om slikt innsyn.

Komiteene har veiledningsplikt


Alle de regionale komiteene har plikt til å gi veiledning om forhold som er av betydning for behandlingen av søknader om forskningsetisk godkjenning av medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. Veiledningsplikten gjelder også klagesaksbehandlingen.

Anmodning om veiledning rettes til sekretariatet for den aktuelle komiteen.

Frist oversendelse til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag


Skal klagsesaken bli behandlet i NEM på det forestående møtet, må saken være oversendt fra REK senest 3 uker før møtet.

Møtedatoer NEM finner du her