Her er oppsummeringen av årets forum: 

Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum. Tema var internasjonalt samarbeid. 

Forskningsetisk forum er en ressurs og møteplass for alle som jobber med forskningsetikk på institusjonene. Du finner lenker til foredragsholdernes presentasjoner i programteksten under. 

Program 2017:

I år retter vi søkelyset mot internasjonalt samarbeid.
Med mer internasjonalt forskningssamarbeid åpnes nye muligheter for å utvikle verdifull kunnskap, men det reises også nye forskningsetiske spørsmål og utfordringer, blant annet knyttet til personvern, global rettferdighet og integritet i forskning.

10:00: Velkommen!

10:10-11:40: Personvern og etikk i en ny digital tidsalder
EU-parlamentets personvernforordning skal innføres i Norge i 2018. Hvilke konsekvenser får forordningen for håndteringen av personvern i Norge, og hvilket ansvar får forskningsinstitusjonene og forskere spesielt? Hvordan forstå og anvende forskningsetiske normer om fritt og informert samtykke og konfidensialitet i den nye situasjonen?

• Dag Wiese Schartum, UiO
• Vigdis Kvalheim, NSD
• Elisabeth Staksrud, UiO, NESH

11:40-12:00: Pause

12:00-13:00: Global rettferdighet
Hvilke typer forskningssamarbeid fremmer en større global rettferdighet? Hvilke samarbeid bør forskere og institusjoner eventuelt ikke gå inn i? Hvordan ivareta grunnleggende forskningsetiske prinsipper samtidig som man viser respekt for den kulturelle konteksten potensielle forskningsdeltakere er en del av?

• Pål Vegar Storeheier, UiT
• Marit Moan, REK

13:00-14:00: Lunsj

14:00-15:00: Integritet i forskning
Samarbeid på tvers av nasjoner, institusjoner og disipliner, kan også by på egne utfordringer knyttet til bl.a. medforfatterskap, eierskap til data og varsling. Internasjonalt har begrepet 'research integrity' blitt knyttet til den delen av forskningsetikken som handler om god vitenskapelig praksis, og som utgjør et minste felles multiplum på tvers av nasjoner, institusjoner og disipliner.

Tiltak for å fremme integritet og håndtere mangel på sådan har i stor grad blitt institusjonalisert de siste tiårene. Hvilke tiltak kan fremme integritet på tvers, og hvilken rolle kan og bør finansierende instanser spesielt spille?

• Tony Peatfield, Medical Research Council, UK
• John-Arne Røttingen, Norges forskningsråd

15:00-16:30: The ConScience App
Et skuespill om integritet i vitenskapen, etterfulgt av diskusjoner om dilemmaer og erfaringer stykket tar opp.
Skuespillet utgikk grunnet innstilt fly. I stedet ble det innledet til diskusjon om blant annet medforfatterskap og veilederrollen. Du finner et synopsis av gruppediskusjonene her. 

16:30-17:30: Fingermat og forfriskninger

For spørsmål, ta kontakt med:
Helene Ingierd, helene.ingierd@etikkom.no
Ingrid Torp, ingrid.torp@etikkom.no