Forskningsetisk forum

18. oktober 2012, kl 10.00-15.30
Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo sentrum

10.00: Velkommen

 • Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteer

10.10: Sentrale forskningsetiske utfordringer

Veilederrollen

 • Hvor langt går egentlig veilederens ansvar for de forskningsetiske problemer som oppstår i deres studenters prosjekter? Asymmetrien i relasjonen mellom student og veileder byr også på egne forskningsetiske utfordringer: Hvordan kan vi sikre at veiledere etterlever regler om medforfatterskap og respekterer studenters bidrag, så vel som deres privatliv og integritet?
 • Ragnvald Kalleberg, UiO: Bør veiledere også ha ansvar for forskningsetiske utfordringer?
 • Bente Gullveig Alver, UiB: Veilederen i spenningsfeltet mellom å ha og å ta ansvar

Forskning på utsatte grupper

Forskning på utsatte eller sårbare grupper reiser særlige krav til forskeren. Ofte er utfordringene knyttet til at individene som inngår i gruppen har manglende eller redusert samtykkekompetanse. Hvordan avgjøre hvem som tilhører kategorien ”utsatt
gruppe”? Hvilke særskilte krav om beskyttelse gjelder?

 • Anne Trine Kjørholt, NTNU: Barns stemmer i forskningen – Etiske utfordringer
 • Anette Brunovskis, Fafo: Utsatte grupper – Forskningsetiske utfordringer i praksis

10.50: Spørsmål

11.00: Konfidensialitet og personvern i forskning

Forskeren skal verne om personlig informasjon de mottar i forskningen. I lovgivningen finner vi også regler for adgang til å lagre forskningsmateriale med personopplysninger. Hvordan balansere personvern og forskningsinteresser? Finnes det andre måter å ivareta personvern på enn samtykke?

 • Vigdis Kvalheim, NSD: Personvern i forskning – Balansering av forsknings- og personvernsinteresser
 • Knut Ruyter, REK sørøst: Når kartet ikke passer terrenget

11.20: Spørsmål

12.15: Fusk i forskning

Fusk i forskning eller vitenskapelig uredelighet kan defineres snevert som ”forfalskning, fabrikkering og plagiering”, men ofte brukes begrepet bredere for å omtale andre og mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Hvordan kan fusk i forskning best forebygges? Fusker forskere mer nå enn før?

 • Torkild Vinther, Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning: Blir vitenskapelig uredelighet tatt tilstrekkelig alvorlig?
 • Matthias Kaiser, UiB: Vitenskapelig uredelighet - Råtne epler, stress eller sviktende kvalitetskontroll?

12.35: Spørsmål

12.45: Parallelle dugnader

Hallvard Fossheim, De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • DUGNAD I: Tiltak for undervisningen i forskningsetikk på ph.d.-nivå (v/Hallvard
  Fossheim)
  Gruppeoppgaver
 • DUGNAD II: Samarbeid for forskningsetiske utvalg (v/Helene Ingierd)
  Gruppeoppgaver

13.30: Kaffe/te

13.45: Diskusjon i plenum

14.45‐15.30: Fingermat og forfriskninger