Hva gjør vi?

De nasjonale forskningsetiske komiteene gir råd:

  • Når du møter forskningsetiske utfordringer i et konkret prosjekt
  • Hvis du har et forskningsprosjekt som reiser problemstillinger du ønsker å diskutere, kan du når som helst ta kontakt med sekretariatsleder for en av komiteene eller et utvalg/nemnd.

Når du skal varsle

  • Hvis du skal varsle om mulig uredelighet i forskning, skal dette i første omgang varsles til den enkelte institusjon. Det er forskjellig praksis ved de ulike institusjonene hvordan varsling skal foregå. Sjekk gjerne din institusjons nettsider.
  • Du kan varsle eller melde en mistanke skriftlig til Granskingsutvalget ved å bruke et eget skjema som du finner her: www.etikkom.no/varsle
  • Hvis du lurer på noe om varsling av uredelighet i forskning, ta gjerne kontakt med sekretariatsleder i utvalget. Ved telefonisk kontakt til Granskingsutvalgets sekretariat, kan du gjerne være anonym i første omgang.

Når du skal klage

Hvis du er uenig i et vedtak fattet av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), kan du klage til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Klagen skal du sende til den regionale komiteen som har fattet vedtaket for ny behandling av søknaden.

REK sender deretter klagen videre til NEM.

Hva med etisk godkjenning ?

Hvis du skal søke om godkjenning av et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt, må du ta kontakt med Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). All informasjon finnes på nettsiden til REK: https://helseforskning.etikkom.no

NEM kan godkjenne et forskningsprosjekt som har vært vurdert av REK, etter klagebehandling.

NENT og NESH er rådgivende instanser som gir anbefalinger og veiledning i etiske vurderinger og spørsmål.