De nasjonale forskningsetiske komiteene er en etat tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd:

Underutvalg

Felles sekretariat

De nasjonale forskningsetiske komiteene har et felles sekretariat, som holder til sentralt i Oslo, i Kongens gate 14.

Hver komité og hvert utvalg og nemnd har egen sekretariatsleder med forskningskompetanse.

En felles stab dekker administrasjon, juss og kommunikasjon. Sekretariatet utgir bladet Forskningsetikk og har redaktøransvar for nettstedet www.etikkom.no. På nettstedet presenteres forskningsetiske tema, blant annet i Forskningsetisk bibliotek (FBIB). Du finner også etiske retningslinjer og andre publikasjoner. I tillegg vil du finne informasjon om komiteenes arbeid, enkeltsaker og referater.

Våre oppgaver

 • Gi råd til forskere og myndigheter i forskningsetiske spørsmål
 • Arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 • Stimulere til debatt om saker som har betydning både for forskersamfunnet og befolkningen generelt
 • Forebygge uredelighet
 • Arbeide for god vitenskapelig skikk og kvalitet
 • Opplyse allmennheten om forskningsetikk

Vår arbeidsform

 • Gir råd i enkeltsaker
 • Avgir uttalelser
 • Utarbeider retningslinjer
 • Gir ut bøker/antologier, rapporter
 • Arrangerer seminarer og åpne møter
 • Internasjonalt samarbeid

Bakgrunn

De nasjonale forskningsetiske komiteene ble startet i 1990, etter at det i St. meld. nr. 28 (1988–1989) «Om forskning» var foreslått å opprette tre forskningsetiske komiteer på nasjonalt plan, en for medisin (NEM), en for naturvitenskap og teknologi (NENT) og en for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH). Det daværende Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet utformet mandat for komiteene.

Fra 2007 var komiteene hjemlet i Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven). Fra 2017 er Granskningsutvalget og komiteene hjemlet i ny forskningsetikklov - Lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Her står det blant annet at hver komité skal ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresentant.

Komiteene var fram til 1. januar 2013 tilknyttet Norges forskningsråd. Fra den datoen er komitésystemet en egen virksomhet i tilknytning til Kunnskapsdepartementet. Virksomheten har fått fellesnavnet De nasjonale forskningsetiske komiteene.