1. Utvalget er et fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

2. Mandatet gis av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og utvalget er faglig uavhengig. NESH oppnevner også medlemmene, inkludert leder og nestleder.

3. Utvalget er rådgivende og skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger.

4. Utvalget skal gi råd og veiledning, i dialog med institusjoner og enkeltforskere, i forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på menneskelige levninger. Utvalget skal behandle enkeltsaker i utvalgsmøter. Utvalget skal også utarbeide og revidere veiledere og bidra med opplæring, undervisning og formidling på feltet.

5. Utvalget kan behandle og gi råd om forskningsprosjekter, undervisning, formidling, utstillinger, repatriering, samt håndtering av menneskelige levninger i forvaltningen og i arkeologiske utgravninger. Kriteriet er at sakene omfatter forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger.

6. Menneskelige levninger skal her forstås som skjeletter, deler av skjeletter, og annet menneskelig biologisk materiale fra avdøde personer. Det kan dreie seg om levninger ved offentlige museer og andre samlinger av kulturhistorisk betydning, levninger fra arkeologiske utgravninger, eller levninger som aldri har vært i jorden, for eksempel fra kister og sarkofager.

7. Utvalget skal arbeide etter anerkjente forskningsetiske normer, slik det blant annet er nedfelt i forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale og internasjonale organer. NESH sine Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi utgjør det overgripende rammeverket. Utvalgets Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger og Veileder ved funn av menneskelige levninger utgjør det mer spesialiserte rammeverket. International Council of Museums (ICOM) sin Code of Ethics for Museums tas også hensyn til i utvalgets arbeid.

8. Utvalget skal arbeide etter lovverk, som kulturminnelovensvalbardmiljøloven og gravferdsloven, samt konvensjoner Norge har sluttet seg til, som ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (Genève 1989), Europarådets konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarven (Valletta 1992) og Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter (Strasbourg 1995). 

9. Utvalget skal ha ti medlemmer, samt én vararepresentant. Ni av medlemmene skal være vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder. For å sikre bredde og tverrfaglighet skal tre av medlemmene være fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Ett av medlemmene skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. I tillegg skal utvalget ha en lekrepresentant. Medlemmene skal oppnevnes for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i én periode. Medlemmene får godtgjørelse etter satser for statlige utvalg.