Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er en uavhengig instans, underlagt NESH, som med utgangpunkt i lovverk og etiske retningslinjer skal fungere som opplyser og rådgiver i forskningsetikk innenfor de aktuelle fagområder.

1. Medlemmer i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger oppnevnes av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

2. Med menneskelige levninger menes intakte skjeletter, deler av skjeletter, samt annet menneskelig materiale som oppbevares ved offentlige museer og samlinger, eller som vil fremkomme ved fremtidige arkeologiske og andre undersøkelser. Det vil i første rekke dreie seg om skjelettmateriale som er fremkommet ved arkeologiske utgravninger, men kan også omfatte menneskelige levninger som aldri har vært i jorden, men som for eksempel oppbevares i kister og sarkofager.

3. Utvalget skal arbeide etter alminnelige forskningsetiske prinsipper, hvor det også skal tas hensyn til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale og internasjonale organer.

Utvalget skal arbeide etter bestemmelser nedfelt i eksisterende lovverk, som kulturminneloven og gravferdsloven, samt konvensjoner Norge har sluttet seg til, som den europeiske konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv (Maltakonvensjonen).

Utvalget skal i tillegg utarbeide "Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger".

4. Alle forskningsprosjekter som tar sikte på å benytte skjelettmateriale bør forelegges utvalget. Registrering, katalogisering og databaseføring av et funn regnes ikke som forskning. Prosjekter som omfatter prøvetaking for analyser bør også legges frem for utvalget. Det gjelder spesielt (men er ikke begrenset til) de tilfeller der analysene medfører destruksjon av prøvematerialet. Det gis opplysninger om dette på et "Skjema for etisk vurdering av forskning på menneskelige levninger" utarbeidet av utvalget.

5. På grunnlag av framlagte opplysninger skal utvalget, innen rimelig tid, gi en etisk vurdering av prosjektet.

i. Et forskningsprosjekt bør ikke settes i gang før det foreligger en uttalelse fra utvalget.

ii. Det forutsettes at et prosjekt framlegges på nytt dersom det under gjennomføringen foretas eller skjer endringer i de forutsetningene utvalget har basert sin uttalelse på.

iii. Det rapporteres tilbake til utvalget når et prosjekt er gjennomført.

6. Framleggelse omfatter forskning både på allerede innsamlet skjelettmateriale og på materiale som skal innsamles eller som blir benyttet av forskere, for eksempel i forbindelse med arkeologiske utgravninger. Det omfatter også forskning på materiale som skal tilbakeføres til offentlige museer og samlinger eller som tilhører offentlige museer og samlinger, men blir oppbevart annetsteds. Når det gjelder forskning på materiale som skal tilbakeføres fra en institusjon til en annen, er det nødvendig å klargjøre hvem som har råderett over materialet.

7. Forskning bør underlegges en skjerpet vurdering i den grad det er mistanke om at materialet er tilegnet på uetisk vis eller dokumentasjon om opprinnelse er mangelfull. I de tilfeller der levningers identitet er kjent, bør det etterstrebes å oppspore eventuelle etterkommere eller slektninger som kan bidra til beslutninger angående forskning på levningene og den videre disposisjon av materialet.

Det er kun tillatt å ta beinprøver av materiale som vurderes som utlevert/tilbakelevert, eller som skal utleveres/tilbakeleveres, hvis man har tillatelse til prøvetaking fra den eller de materialet skal leveres til.

8. Utvalget skal sammensettes av

• Ni vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder, hvorav minst én fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), én fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og én med bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. Utvalget skal dessuten ha en lekrepresentant.

i. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) oppnevner leder.

ii. Medlemmer oppnevnes med funksjonstid for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse for en periode. For å sikre kontinuitet i utvalgets arbeide, skal halvparten av medlemmene ved opprettelse oppnevnes for to år, mens resten oppnevnes for fire år.

iii. Utvalget kan ved behov benytte faglige konsulenter.

9. Utvalget knyttes administrativt til sekretariatet for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

i. Utvalgets medlemmer får godtgjørelse etter satser for statlige utvalg.

ii. Utvalget møter etter behov.

Gammel gravhaug