Den etiske nemnda for patentsaker hadde fem medlemmer og er organisert som et utvalg under Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nemndas sekretariat er knyttet til de nasjonale forskningsetiske komiteers sekretariat.

Patentloven §15a, jf. §25 tredje ledd, slår fast at Patentstyret skal rådføre seg med "en etisk nemnd oppnevnt av Kongen" dersom det er tvil om kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse er forenlig med patentloven §1b om offentlig orden og moral, dvs grunnleggende etiske normer i det norske samfunnet.

Patentforskriften kapittel 16 inneholder regler om organiseringen av og saksbehandlingen i nemda.

Bestemmelsene om Den etiske nemnda for patentsaker ble vedtatt i forbindelse med gjennomføringen i norsk rett av direktiv 98/44/EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser, det såkalte patentdirektivet, se St. prp. nr. 43 (2002-2003) kapittel 11.5.1 og Ot.prp nr. 86 (2002-2003) kapittel 12.

Nemndas oppgave var å gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om patentsøknader skulle avslås fordi oppfinnelse stred mot offentlig orden eller moral. Nemnda skulle vurdere oppfinnelser innefor alle fagområder, ikke bare på bioteknologiområdet.

Opprettelsen av nemnda var i samsvar med anbefalingen i uttalelsen 7. mai 2002 fra Den europeiske gruppe for etikk innen vitenskap og ny teknologi (GESNT), som er et rådgivende organ for Europakommisjonen.

I arbeidet med ny Patentlov (2012) ble også nemdnas rolle vurdert. Det kom frem flere syn på ordningen, der et alternativ var å legge ned Patentnemnda, et annet var å utvide nemndas mandat. Nemdas fremtid er fortsatt uavklart, men siden 2013 har det ikke vært oppnevnt nye medlemmer.