Last ned pdf her.

29. mars 2012

Mandat for nasjonal koordinering av forskning etter terrorhendelsene 22. juli 2011

Bakgrunn

Det er behov for en nasjonal koordineringsfunksjon som best mulig samordner
forskning etter terrorhendelsene 22. juli 2011.

Formål

Koordineringsfunksjonens overordnede målsetting er å ivareta hensynet til de berørte.
Med berørte menes etterlatte, skadde, rammede, nære pårørende, venner og offentlig
og frivillig innsatspersonell.

Koordinering av forskningskontakt mot de berørte har som formål å fremme etisk og
forvarlig forskning overfor målgruppen. De berørte utgjør en begrenset og felles
informantgruppe for forskning på tvers av fagområder og problemstillinger.

Hensikten med å koordinere forskningsinnsatsen etter 22. juli er å forhindre
overlappende forskning, fremme forsvarlig god forskning, samt bidra til felles
datainnhenting og deling av data. Koordinering av 22.7-forskning skal bidra til å
redusere den samlede forskningsbelastningen som de berørte utsettes for.

Oppgaver

Koordineringsfunksjonens oppgave er å sikre samarbeid og samordning mellom
forskningsprosjekter. Oppgaver som den nasjonale koordineringsfunksjonen skal ivareta:

 • Overvåke belastningen på informantgruppen
 • Ha oversikt over pågående og planlagte forskningsaktiviteter
 • Bidra til informasjonsutveksling mellom forskere og forskningsmiljøer
 • Formidle kontakt og skape møteplasser mellom aktuelle forskere og forskningsmiljøer

Virkeområde

Koordineringsfunksjonen gjelder for all forskning på mennesker, her de berørte etter
22.7. (If. Ot.prp. nr 74 (2006-2007), kap. 21, side 148).

Overordnede føringer

Koordinering, etisk vurdering og finansiering av forskningsprosjekter knyttet til 22. juli
skal håndteres gjennom de ordinære systemer som gjelder.

Organisering

Det etableres en koordineringsgruppe for forskning etter 22. juli.
Sammensetningen oppnevnes av Helsedirektoratet og skal reflektere alle
relevante forskningsaktører på utførende, finansierende og administrativt nivå,
samt ivareta brukerperspektivet.

Sekretariatet for koordineringsgruppen legges til sekretariatet til De nasjonale
forskningsetiske komiteer (FEK). Det ansettes en koordinator for formålet i
perioden 2012-2014, med mulighet for forlengelse.

Koordinator og koordineringsgruppens medlemmer skal bidra til informasjonsflyt
mellom sine respektive institusjoner/miljøer, de regionale forskningsetiske komiteer
(REK)
og de nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NESH, NENT).

Sammensetning av koordineringsgruppen

Sammensetningen av koordineringsgruppen er betinget av, og kan endres i henhold til,
pågående og planlagte forskningsaktiviteter.
Følgende aktører inviteres inn i koordineringsgruppen:

 • De regionale helseforetak
 • Universitetene
 • Relevante høyskoler
 • Folkehelseinstituttet
 • Instituttsektoren
 • Forskningsrådet
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Helsedirektoratet
 • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Senter for krisepsykologi
 • KS
 • AUF
 • Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsen

Virketid

Koordineringsfunksjonen gjelder for perioden 2012 til utgangen av 2014, med mulighet for forlengelse.