Spørsmål i 22. juli-forskinga

Dette er eit forsøk på å samle problemstillingane som vert stilt i forskingsprosjekt etter 22. juli. Enkelte prosjekt er ført opp under fleire tema. Denne versjonen 17. juni 2014.

Psykologi og psykisk helse blant dei berørte

Medisinsk behandling

 • Korleis organisererte ein akuttmottaket? (OUS, Gaarder)
 • Korleis bidro ulike delar av medisin? (nevrologi, radiologi, plastisisk kirurgi) (OUS, Lie, Dormagen, Hanoa, Stray Andreassen, Vindenes)
 • Korleis vart skadane på grunn av fragmenterande ammunisjon behandla? (OUS, Næss)
 • I kva grad er dei overlevande plaga av kronisk smerte? (OUS, Ræder)
 • Korleis har forløpet vore blant dei hardast skadde som trong rehabilitering? (Sunnaas, Stanghelle)
 • Kva behandling vart gitt prehospitalt (i Regjeringskvartalet og på Utøya og i (luft)ambulanse)? (OuS, Sollid)
 • Korleis handterte ein situasjonen ved Blodbanken? (OUS, Akkök)
 • Kva kan det internasjonale medisinske miljøet lære? (North London NHS, Lockey)

Om særskilte emne

Innsatspersonellet

 • Korleis har hendinga påverka den psykiske helsa til innsatspersonellet? (OUS, Ekeberg)
 • Kva rolle spelte sjukepleiarane i akuttfasen og i langtidsoppfølging? (Nordlandsforsking, Andrews)
 • Korleis tok leiarane på skadestaden beslutningar? (OUS, Rimstad)
 • Korleis gjennomførte politiet intervju med traumatiserte vitne? (PHS, Risan)
 • Kva rolle hadde sikkerheitsvakter i akuttfasen 22. juli? (Fafo, Gautun)

Media

Politikk og forvaltning

 • Korleis påverka hendingane politikk og organisering på beredskapsfeltet? (UiB, Rykkja)
 • Kva utslag fekk 22. juli på lokalvalet 2011? (ISF, Bergh og Ødegård)
 • Kva konsekvensar har Gjørv-kommisjonen hatt for sikkerheits- og beredskapsfeltet? (NTNU, Albrechtsen)

Ekstremisme og terrorisme

22. juli i offentlegheita

Avhør, etterforsking og rettssak

 • Korleis gjennomførte politiet intervju med traumatiserte vitne? (PHS, Risan)
 • Korleis opplevde ungdommane som vitna rettssaka? (NKVTS, Laugerud)

Skule og utdanning

Gjerningsmannen og manifestet hans

Både forskarar og andre har gått inn i manifestet og prøvd å forstå gjerningsmannen og handlingane hans basert på det. Her er nokre bøker og artiklar.

Offentlege dokument

Lenker til dei sentrale offentlege dokumenta: