Kort om prosjektet

Forskningsprosjektet har som formål å få innsyn i skolens umiddelbare og langsiktige oppfølging av ungdommer som var til stede på Utøya under massakren, og hvordan terroren ser ut til å ha påvirket direkte berørte elevers faglige fungering. Det gjennomføres to studier som bygger på to ulike datasett: 1) Den ene studien er en eksplorerende undersøkelse der det søkes innsikt i hvilke erfaringer skoleledere og lærere i videregående skole har gjort i forhold til tilretteleggingsbehov og utprøvde tiltak. Informantenes syn på hvilken rolle skolen bør ha i møte med traumeeksponerte elever blir utforsket. Denne undersøkelsen omfatter kvalitative intervjuer med 33 lærere og ledere fra 6 skoler der det til sammen gikk 36 Utøya-elever. Utvalget ble rekruttert gjennom nettverket for berørte skoler som ble etablert etter initiativ fra Kristin Halvorsen. 2) Den andre studien bruker kvantitative og kvalitative data fra NKVTS sitt Utøya-prosjekt og undersøker ungdommenes akademiske prestasjoner og tilretteleggingsbehov sett i sammenheng med psykiske reaksjoner.

Forskningsarbeidet utføres av Marit Dalset, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, i samarbeid med seniorforsker Jon-Håkon Schultz ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Informanter

Lærere og skoleledere på berørte skoler. Data fra Utøya-prosjektet knyttet til et underutvalg av ungdommer som gikk i 2. og 3. klasse på videregående skole 2011/2012.

Datamateriale

Intervju.