Prosjektet ser på hva som påvirker terroristers valg av fysisk målobjekter. Det er en komplisert prosess der ideologi, strategi og taktisk-operasjonelle faktorer virker inn, i tillegg til en rekke eksterne faktorer. Interaksjonen mellom de ulike nivåer og om utførte aksjoner er i samsvar med ideologiske og strategiske hensyn er eksempler på to aktuelle problemstillinger. Forskningen berører følgelig generelle sider ved målseleksjonsprosessen, i tillegg til at det utføres dybdestudier på utøverkategoriene høyreekstremistiske terrorister og militante islamister. Både grupperinger og soloterrorister er inkludert, og prosjektet er geografisk avgrenset til Europa. Terrorangrepet 22. juli inngår som en av flere casestudier i forskningen. Hemmingby skal bruke avhøret av gjerningsmannen som datamateriale.

Prosjektet er omtalt på Politihøgskolens nettsider og i Universitas.