Norsk Sykepleierforbund har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en studie av sykepleieres rolle og innsats i forbindelse med hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Oppdragsgiver ønsker i hovedsak i) å få et overblikk over hvor mange sykepleiere som var involvert og på hvilken måte de var involvert, og ii) å fange opp varierende erfaringer fra ulike sammenhenger og ulike faser av arbeidet med berørte.

For å belyse både bredde og dybde i tematikken legger Nordlandsforskning opp til en studie med kombinasjon av metodiske tilnærminger. Første steg er en kvalitativ studie basert på intervju med et utvalg sykepleiere som har vært involvert enten i akuttfasen eller i langtidsoppfølging av berørte. Funn fra denne delstudien vil bli brukt til å utforme en nettbasert spørreskjemaundersøkelse.

Prosjektperioden er desember 2012 til mai 2013. Omtale av prosjektet på Nordlandsforsking sine nettsider og i Sykepleien.

Informanter

Sykepleiere som deltok i akuttfasen og i etterfølgende behandling og oppfølging

Datamateriale

Survey og intervju