Kort om prosjektet
Prosjektet skal undersøke psykiske reaksjoner blant innsatspersonell etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Det skal gjøres undersøkelser av seks grupper 9–12 måneder etter hendelsen. Gruppene er

  1. Helsepersonell
  2. Politi
  3. Forsvar/Sivilforsvar
  4. Brannvesen
  5. Innsatspersonell ved pårørendesentra
  6. Frivillige (Norsk folkehjelp samt frivillige som var i nærheten av Utøya, særlig på campingplassen

Informantgruppe
Offentlig og frivillig innsatspersonell

Datamateriale
Tverrsnittsundersøkelse, spørreskjema