Kort om prosjektet

NKVTS gjennomfører en omfattende datainnsamling på oppdrag fra Helsedirektoratet. Alle som var på Utøya 22. juli, og som var over 13 år i 2011, ble invitert til å delta i studien. I tillegg ble foreldrene til ungdom under 20 år invitert til et intervju. Foreldre til de som var over 20 år fikk tilsendt et spørreskjema i posten. Over 332 av de som overlevde på Utøya og 463 foreldre deltok i den første datainnsamlingen høsten 2011. Andre datainnsamling ble gjennomført høsten 2012 og tredje og siste runde gjennomføres i 2014.

Det overordnet målet er å studere hvordan opplevelser og tap har påvirket ungdommens psykisk helse, sorgprosessen, sosial fungering og funksjonsnivå.  Studien vil også gi økt kunnskap om hvordan ungdom og pårørende opplevde møtet med hjelpeapparatet, og hvordan lokalsamfunn og skoler tok imot dem.

Datamaterialet vil brukes i flere delprosjekter med forankring hos NKVTS:

Informantgrupper

Overlevende fra Utøya og deres foreldre.

Datamateriale

Intervju, pasientjournaler, utdanningsregister

Les mer på NKVTS sine nettsider. Delrapport fra første datainnsamling og fra andre datainnsamling.