Kort om prosjektet

Prosjektet bruker helsetjenestens prehospitale redningsinnsats etter bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet 22. juli 2011 som case for å studere beslutninger tatt av Fagleder helse og Operativ leder helse på et stort skadested. Målet er å beskrive i detalj beslutningene som ble tatt og analysere beslutningsprosessene. Analysen legger vekt på usikkerhet og tvetydighet i beslutningsgrunnlaget, kontekst og rammebetingelser for beslutningstakingen, og teknikker helselederne tok i bruk for å håndtere usikkerhet.

Studien er en deskriptiv og retrospektiv observasjonsstudie. Data hentes fra deltakende observasjon, intervjuer med personell med lederoppgaver og lydlogg av helsetjenestens radiokommunikasjon. Funn fra studien vil kunne være nyttig i arbeidet med å gjennomgå rutiner for ledelse og samarbeid på skadested ved store hendelser i Norge, og bidra til det internasjonale kunnskapsgrunnlaget om helsetjenestens innsatsledelse.

Informanter

Ledende helsepersonell i Regjeringskvartalet 22. juli.

Datamateriale

Observasjon, intervju, lydlogger.