Kort om prosjektet

Målet med forskningsprosjektet er å skaffe økt kunnskap om etterlattes situasjon etter drapene på Utøya. Det vil gjennomføres en prospektiv longitudinell ikke-eksperimentell studie i samarbeid med en nasjonal og internasjonal kompetansegruppe på sorg og traumer. Man vil studere forekomst av og mulige sammenhenger mellom traume- og sorgreaksjoner, belastninger etter drapene, og egenmestring og hjelp- og støttetiltak. Man vil også studere subjektiv opplevelse av ytterligere behov for hjelp og vurdere hva som ytterligere kan gjøres for denne gruppen og lignende grupper for fremtiden.

Informanter

Etterlatte (foreldre, søsken, og venner av avdøde) som mistet en nær person på Utøya.

Datamateriale

Intervju (ett måletidspunkt), survey (tre måletidspunkt).