Kort om prosjektet

Formålet er å lære mer om reaksjoner etter terrorangrep og hvilke konsekvenser slike hendelser har på helse, arbeidsevne, arbeidssituasjon i forvaltningsorganene. Innhenting av data vil skje gjennom utsendte spørreskjema og kliniske intervju og det vil brukes et longitudinelt design. Helseopplysninger fra bedriftshelsetjenesten vil kunne benyttes etter informert samtykke fra den enkelte arbeidstaker. Terroranslag mot statsforvaltningen er en uvanlig hendelse, men kan skje igjen, og det er viktig å kunne generere kunnskap om konsekvensene for arbeid, helse og miljø.

Det er delprosjekter som bruker datamaterialet:

Respondenter

Alle ansatte i Regjeringskvartalet, andre skadde, etterlatte etter de åtte som omkom.

Datamateriale

Intervju, data fra bedriftshelsetjenesten (de som var på jobb, N=400), survey (alle ansatte i Regjeringskvartalet, N=4000) gjennomført i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Les mer her.