Kort om prosjektet

Prosjekt og forskningsspørsmål Høgskolen i Hedmark arbeider med et prosjekt som utforsker og analyserer strategier mennesker bruker for å skape forståelse og mening i kritiske hendelser. Med "kritiske hendelser" forstår prosjektet primært hendelser som rammer kollektivt en større gruppe mennesker på samme tid og som kjennetegnes av å være ”weakly scripted”, det vil si hendelser som en har få kjente reaksjonsmønstre for. Slike kritiske hendelser inviterer mennesker til å reflektere over hvem de er, hva de tenker om andre og hvordan man forholder seg til andre.

Prosjektets felles, overordnede forskningsspørsmål er: Hvordan artikuleres reaksjoner på og refleksjoner over terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 i tekster og tegninger som ble plassert på Domkirkeplassen, på Youngstorget og i Utvika de første ukene etter disse kritiske hendelsene, og i fokusgruppeintervjuer ett år i etterkant?

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Høgskolen i Hedmark, Dronning Mauds Minne Høgskolen, Karlstads universitet og Göteborgs universitet.

Prosjektet omtalt på NRKs nettsider.