Last ned som pdf her

Litteraturhuset i Oslo, Nedjma, 11. desember 2014 kl 13.00–16.00

Til stede:

 • Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet (møteleder)
 • Kjersti Alsaker, Høgskolen i Bergen
 • Inger Elise Birkeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Kari Dyregrov, Senter for Krisepsykologi
 • Gro Helgesen, Forskningsrådet
 • Knut Hermstad, St. Olavs hospital (representerer Helse Midt)
 • John Hestnes, Nasjonal støttegruppe
 • Sidsel Lied, Høgskolen i Hedmark
 • Wenche Reed, Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Nils Olav Refsdal, Forskningsetiske komiteer (FEK)
 • Bjørn Rishovd Rund, Vestre Viken
 • Randi Eidsmo Reinertsen, SINTEF
 • Jogeir Sognnes, KS
 • Beate Vatndal, Nasjonal støttegruppe
 • Ragnhild Ørstavik, Folkehelseinstituttet

Fra De nasjonale forskningsetiske komiteene: Vidar Enebakk, Helene Ingierd, Adele Flakke Johannessen, Johanne Severinsen

 1. Oppdateringer fra gruppa
 2. Sluttrapport til Helse- og omsorgsdepartementet
 3. Lagring av metadata hos NSD og integrasjon med CRIStin
 4. Koordinering av 22. juli-forskning etter 2014

Sak 1: Oppdateringer fra gruppa

 • Reed: Oslo universitetssykehus interne koordineringsgruppe har ferdigstilt et dokument med anbefalinger for katastrofeforskning. Dette innholder råd og veiledning, forslag til samtykkeskriv med vidare. OUS har også innledet en dialog med REK om godkjenning. Koordineringsgruppen ved OUS legges ned ved årsskiftet, men nettsiden opprettholdes.

 • Birkeland: NKVTS presenterte resultater på traumekonferanse i Miami, og opplever stor interesse for resultatene. Tredje og siste datainnsamling er avsluttet i både Utøyaprosjektet, og prosjektet og Regjeringskvartalet. Det arbeides nå med en metodebok og ferdigstilling av datafiler for analyse. Det er produsert mange publikasjoner fra forskningen allerede, og flere er på veg.

 • Dyregrov: Senter for Krisepsykologi hadde et eget symposium for 22.-juli-forskning på konferansen i Miami. Det var stor interesse for dette. Dyregrov la også fram planer for videre analyser i prosjektet om de etterlatte etter Utøya. Senteret mangler fortsatt finansiering til å få gjennomført de planlagte analysene.

 • Refsdal organiserte en workshop om forskningsetikk etter katastrofer på konferansen i Miami hvor erfarne forskere fra Australia, USA og Storbritannia deltok. Refsdal orienterte også om at Helsedirektoratet har utlyst en anbudskonkurranse om evaluering av den psykososiale oppfølgingen etter 22. juli, uten at det kom inn. Både de økonomiske og de tidsmessige rammene i konkurransegrunnlaget var svært knappe. Klepp presiserte at Helsedirektoratet hadde ønsket å bruke mer tid og penger på prosjektet, men at de ikke hadde mulighet.

Sak 2: Sluttrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Refsdal la fram utkast til sluttrapport som gruppa ga tilbakemelding på. Gruppa har flere merknader som Refsdal innarbeider. Ny versjon vil bli sendt til gruppa i midten av januar. Det tas sikte på å avgi sluttrapporten til HOD innen utgangen av januar.

Sak 3: Lagring av metadata hos NSD og integrasjon med CRIStin

På forrige møte la Refsdal fram en løsning hvor forskingsmiljøene lagrer variabeloversikter og metadata fra sine prosjekt hos Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD). Denne løsningen fikk støtte i koordineringsgruppa. På møtet ble det også tatt opp man må sikre at det ikke blir overlapp med CRIStin og at det ikke blir dobbeltrapportering for forskningsmiljøene. Refsdal har hatt oppfølgende møter med NKVTS og med CRIStin, og har også hatt videre dialog med NSD om hvordan man best kan gå fram i praksis.

Nye CRIStin skal se på ikke bare forskningsresultater, men også prosjekter, personer, organisasjoner og finansiering og hente informasjon om disse automatisk. Refsdal foreslår å legge inn informasjon om data, og koble dette på (via NSD). Prosjekter får egne sider med merkelapper/emneord, tidslinje, finansiering, godkjenninger, budsjett, forskergruppe med lenke til personsider. Gjennom at man merker prosjekter og artikler med relevante ord, for eksempel “22. juli”, kan man lage en portal for forskningen. I tillegg kan man lenke til datasettsidene ved NSD, der det fremgår hvilken informasjon som er hentet inn og hva som må være på plass for eventuell gjenbruk av data.

Flere understreket at det er viktig at alle blir klar over hvordan de skal merke det de legger inn i CRIStin, slik at det gjøres konsistent. Dyregrov påpekte at ikke alle institusjoner har krav om eller tradisjon for å registrere i CRIStin. Det er viktig at også de som er utenfor UoH-systemet bruker CRIStin for at oversiktene skal bli komplette.

Refsdal fortsetter dialogen med CRIStin og NSD om dette.

Sak 4: Koordinering av 22. juli-forskning etter 2014

Klepp orienterte om at Helsedirektoratet har fått øremerket midler fra HOD slik at koordineringen kan fortsette. Stillingen til koordinator reduseres til 50%, og aktivititen må reduseres tilsvarende. Sekretariatsfunksjonen flyttes til Helsedirektoratet og legges der sammen med andre forskningskoordineringsoppgaver. Stillingen ble utlyst i november.