Fra artikkelen:

"I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad mellommenneskelig og institusjonell tillit endret seg fra utgangspunktet tre måneder før terrorhandlingene (april 2011), via august 2011, mai 2012 til august 2012, to uker etter at 22. juli-kommisjonen hadde lagt fram sin rapport. Vi ser på samspillet mellom tillit, frykt og bekymring og motforestillinger mot overvåknings- og kontrolltiltak.

Vi reiser tre spørsmål: 1) Ser vi den samme bevegelsen som vist i andre land, der man går fra en umiddelbar mobilisering av tillit til en normalisering etter 22. juli? 2) Skiller de norske reaksjonene på terrorhandlingene seg fra reaksjoner vi finner i andre land? Vi ser på tillitsnivået både på kort og mellomlang sikt, og diskerer dette i lys av at Norge i utgangspunktet var et høytillitssamfunn. 3) Har 22. juli-kommisjonens rapport påvirket opinionen i retning av mindre institusjonstillit, mer frykt og større aksept for kontroll- og overvåkningstiltak?

Avslutningsvis diskturer vi hvordan synet på kontroll- og overvåkingstiltak på den ene siden står i forhold til mellommenneskelig og institusjonell tillit på den andre."

Artikkelen kan kjøpes her.

Referanse: Wollebæk D., Enjolras, B. & Ødegård, G. (2013): Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 54, nr 2, 245–260