I artikkelen oppsummeres endringene i terrorismebekjempelse i Norge etter 2001 og sammenholdes med utviklingen etter det hjemlige terrorangrepet 22. juli 2011. Hovedvekten legges på diskusjonen av Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av juli 2012, der det lanseres en rekke forslag til ny og skjerpet lovgivning, ønsket av PST. Forslagene ses i lys av utviklingen i retning preaktiv strafferett i terrorismebekjempelsen, med en senkning av straffeterskelen som lettere kan utløse politisk overvåking. Artikkelen argumenterer for at det er tegn til at utviklingen i Norge etter 22. juli 2011 går i retning av mer overvåking og mer kontroll.

Artikkelen kan kjøpes her.

Referanse: Jan Oskar Engene (2013): Mer overvåking, mer kontroll - Noen utviklingstrekk etter 22. juli 2011, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 54, nr 2, 233–244