Opprettelse

NEM ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 1990. Etiske spørsmål innen medisinsk forskning hadde til da blitt vurdert av Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). NEM ble en videreføring av dette utvalget.

Oppnevning og sammensetning

Komiteen er sammensatt av 12 personer med ulik faglig bakgrunn. I følge mandatet skal komiteen ved siden av medisinsk kompetanse ha fagkompetanse innen jus og etikk og bør også ha kompetanse innen psykologi og genetikk. I komiteen er det også lekrepresentanter.

Komitémedlemmene blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter innstilling fra Norges forskningsråd. En oppnevningsperiode går over fire år og hvert medlem kan bare sitte i komiteen to perioder. Komiteen møtes 7 ganger i året.

Sekretariat

Komiteen har en fast sekretariatsleder som tar seg av den løpende virksomheten til komiteen. Alle de nasjonale forskningsetiske komiteene har et samlet sekretariat i Oslo sentrum med felles ansatte innen informasjon og administrasjon. I samme kontorfellesskap finnes også Teknologirådet.

Publikasjoner

De siste rapportene NEM har utgitt finner du her.

Årsmelding

Fra og med 2018 skal komiteene lage en årsmelding om egen aktivitet. 
NEMs årsmelding for 2018 kan lastes ned her. 

Forholdet til REK

NEM er rådgivende og koordinerende instans for de sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. NEM er i tillegg også klageinstans for prosjekter behandlet i REK.

De regionale komiteene vurderer alle konkrete forskningsprosjekter innen helsefaglig forskning, mens NEM uttaler seg i mer prinsipielle spørsmål. De fleste uttalelsene fra og med 1997 er tilgjengelig via nettsidene. Samarbeidet mellom NEM og de regionale komiteene blir ivaretatt ved møter mellom leder og sekretær fra alle komiteene to ganger i året.

I tillegg møtes alle komitémedlemmene både fra NEM og de regionale komiteene til et todagers møte, Storfellesmøte, om høsten for faglig påfyll og diskusjon.

Ved siden av uttalelser, rapporter og retningslinjer, arrangerer komiteen også åpne debattmøter om ulike forskningsetiske tema.