Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. Formålet med helseforskingsloven er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forsking. REK gjør en vurdering av om forskningen blir drevet forsvarlig. I dette ligger at man veier nytte og risiko mot hverandre og vurderer om personvernet er sikret.  Les mer om REK her

Introduksjonskurset ble avholdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo 28.-29.august, og samlet 124 deltakere, med god representasjon fra alle de regionale komiteene og sekretariatene. Introduksjonskurset er en del av arbeidet med opplæring og kvalitetssikring av arbeidet i NEM og REK.

Se programmet og last ned presentasjonene fra seminaret her

- Det er klart det blir jo mye informasjon å ta inn på kort tid på et slikt introduksjonskurs. Tanken er derfor å følge opp temaene på senere arrangementer, forteller Beckstrøm. Blant annet vil årets Storfellesmøte på Røros i oktober gå dypere inn i temaene internasjonalt samarbeid, biobanker og legemiddelstudier på barn, og det vil bli flere caser fra de ulike REKene.

- En viktig del av opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet er å sikre en enhetlig forvaltning av helseforskningsloven, så dette vil vi ha fokus på fremover, forteller Beckstrøm. - Nå vil vi oppsummere etter både introduksjonskurset og møter vi har hatt med alle komiteene, før vi konkluderer med hvordan veien videre blir.

Hun forteller at det kan bli aktuelt med faglige seminarer hvor man tar for seg for eksempel barn og samtykke. - Vi planlegger også å utnytte den spesialkompetansen som ligger i de ulike komiteene bedre, sier hun.