Hovedansvaret for redelighet i forskning ligger hos forskningsinstitusjonene. Institusjonene skal fremme god og etisk ansvarlig forskning, herunder behandle saker om mulig vitenskapelig uredelighet. 

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs som skal veilede forskningsinstitusjonene om behandling av uredelighetssaker. Forskningsinstitusjonene skal også rapportere til utvalget om behandlingen av alle saker som gjelder uredelighet. 

Utvalget fungerer som klageinstans i saker der institusjonene har konkludert med vitenskapelig uredelighet, og kan også iverksette gransking på eget initiativ. Granskingsutvalgets uttalelser er endelige og kan ikke påklages. 

Utvalget er opprettet i henhold til lov om organisering av forskningsetisk arbeid, og startet sin virksomhet i slutten av 2007. 

Utvalget samarbeider blant annet med de nasjonale forskningsetiske komiteene NEM, NENT og NESH. Dette gjelder både arbeidet med å forebygge og å informere om vitenskapelig uredelighet. Sammen har De nasjonale forskningsetiske komiteene utviklet en rekke ressurser som kan brukes av forskningsinstitusjonene. 

Granskingsutvalget samarbeider også med tilsvarende utvalg i andre land.

Årsmeldinger

Frem til 2014 og fra og med 2018 har utvalget publisert egne årsmeldinger. Fra 2015 til 2017 inngår rapportering om utvalgets virksomhet i felles årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene. 
Granskingsutvalgets årsmelding for 2018 kan lastes ned her.

Du finner tidligere årsmeldinger fra utvalget her. 

 

Dokumenter

Brev fra Kunnskapsdepartementet av 1.10.2010:"Granskingsutvalgets kompetanse til å åpne sak- tolkningsuttalelse" (pdf-fil 1 Mb)

Notat fra Adv. Hjort & Co. ad varslerens partsretter etter forvaltningsloven. (Spørsmål om varsleren har innsynsrett i Granskingsutvalgets saksdokumenter)

Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget Leder i Tidsskrift for den norske legeforening 4/2009

Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

 Prop. nr. 158L (2015-2016) Lov om organisering av forskningsetisk arbeid  

Ot.prp.nr.58 (2005-2006). Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Årsmeldinger (til og med 2014)

 Felles årsmelding De nasjonale forskningsetiske komiteene (fra 2015)