Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har fungert siden 1990. Komiteen består av tolv medlemmer; to lekrepresentanter og ti fagpersoner med ulik faglig bakgrunn.

I NESHs mandat står det blant annet at komiteen skal utvikle retningslinjer for forskningsetikk for fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Den første versjonen av retningslinjene ble vedtatt i 1993. Denne versjonen ble revidert i 1999 og i 2004-2006.

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, juss og teologi

Komiteen bruker retningslinjene aktivt når den uttaler seg i saker som gjelder konkrete forskningsprosjekter. Enkeltforskere og forskningsinstitusjoner ber fra tid til annen NESH om å vurdere de forskningsetiske sidene ved et bestemt forskningsprosjekt for bedre å kunne ivareta forskningsetiske hensyn. Når Personvernombudet for forskning, NSD, og Datatilsynet behandler søknader som gjelder håndtering av personopplysninger, innhentes noen ganger råd fra NESH.

Typiske spørsmål som NESH blir bedt om å vurdere, er hvordan man best kan sikre at samtykke er fritt og om barn kan samtykke til å delta i forskningsprosjekter på egenhånd. Komiteen får også spørsmål om å vurdere en rekke andre forskningsetiske hensyn, som grensene for kildevern,forskeres taushetsplikt og akademisk frihet.

Foruten å gi råd i enkeltsaker, utgjør utadrettet virksomhet som å arrangere seminarer om forskningsetiske problemstillinger, en viktig del av NESHs arbeid.

Årsmelding

Fra og med 2018 skal komiteene lage en årsmelding om egen aktivitet. 
NESHs årsmelding for 2018 kan lastes ned her.