Hopp til innhold

Meny

Ofte stilte spørsmål

Skal du søke om etisk godkjenning av et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt, må du ta kontakt med De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  All informasjon finnes på nettsiden: http://helseforskning.etikkom.no  

Generelle henvendelser skal rettes til REK i din geografiske region. Kontaktinfo til REKene finner du her

 

 

Medisin og helsefag:

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker

REK kan gi dispensasjon fra taushetsplikt for helseopplysninger til ikke-medisinsk forskning.

Les mer på REKs nettsider: http://helseforskning.etikkom.no

Generelle henvendelser skal rettes til REK i din geografiske region. Kontaktinfo til REKene finner du her

Naturvitenskap og teknologi:

NENT er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Generelle forskningsetiske retningslinjer og Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi)Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Samfunnsvitenskap, juss og humaniora:

NESH er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Generelle forskningsetiske retningslinjer og Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi) Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Menneskelige levninger:

Nasjonalt utvalg for vurdering av forsking på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger) Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning. REK kan gi dispensasjon fra taushetsplikt for helseopplysninger til ikke-medisinsk forskning.

Les mer på REKs nettsider

Generelle henvendelser skal rettes til REK i din geografiske region. Kontaktinfo til REKene finner du her

I juli 2018 fikk vi en ny lov om behandling av personopplysninger. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Ved innføring av ny lov falt ordningen med meldeplikt og forhåndsgodkjenning (konsesjon) fra Datatilsynet bort. Samtidig kom det krav om at alle forskningsinstitusjoner skal ha ett personvernombud. 

Alle forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må ha en behandlingsansvarlig, og det er den behandlingsansvarlige som skal sørge for at prosjektet har grunnlag for å behandle opplysningene (behandlingsgrunnlag). Personvernombudet skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene, og i noen tilfeller er forskere pålagt å innhente råd fra personvernombudet eller en personvernrådgiver. Dette regnes imidlertid ikke som en meldeplikt, og rådene som gis anses ikke som en forhåndsgodkjenning.

I særlige tilfeller må det gjennomføres en forhåndsdrøftelse med Datatilsynet.

For mer om dette temaet, se spørsmål og svar om GDPR og forskning.  

Hvis du skal varsle om mulig uredelighet i forskning, er dette i utgangspunktet et lokalt ansvar. Det er forskjellig ved de ulike institusjonenen hvem det skal varsles til. Sjekk gjerne din institusjons nettsider.
Er du i tvil, eller trenger noen å diskutere problemet med, er du hjertelig velkommen til å ringe sekretariatsleder i Granskingsutvalget Torkild Vinther, tlf. 23 31 83 24. Om du ønsker kan du være anonym.

Du kan også varsle direkte til Granskingsutvalget. Du er som varsler beskyttet av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Les mer om fusk og plagiering i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

Hva skal legges ved? Det fremgår av skjemaet.

Hvor mye kan jeg skrive inn/legge ved? Det er viktig at man ikke overskrider én side ved beskrivelse av mistanken i selve skjemaet (vanlig skriftstørrelse). Man kan vedlegge ytterligere dokumentasjon som nøye følger vedleggsliste.

Hvis jeg har ytterligere spørsmål? Kontakt da sekretariatet pr e-post eller telefon.

Når får jeg svar? Du mottar en melding om at meldingen er mottatt og vil få beskjed om når meldingen forventes behandlet.

Vil jeg ha mulighet for å sende supplerende dokumentasjon? All nødvendig dokumentasjon bør helst sendes sammen med skjemaet. Men det vil være mulighet for å sende supplerende dokumentasjon hvis det eksempelvis ikke forelå ved innsending. Supplerende dokumentasjon skal dog være mottatt i rimelig tid før saken forventes behandlet på møte i Granskingsutvalget. Eventuelle ettersendte dokumenter må merkes med saksnummeret du har fått fra oss ved bekreftelse på at vi har mottatt henvendelsen.

Vil Granskingsutvalget kunne be om ytterligere dokumentasjon?
Ja,det kan skje a) enten etter mottakelse av melding (eksempelvis hvis skjema ikke er tilstrekelig utfylt eller hvis det er uklart hva mistanken dreier seg) eller b) etter første behandling av klagen i utvalget.

Når kan jeg forvente endelig beskjed om utfallet av behandlingen? Granskingsutvalget vil snarest mulig etter behandlingen av saken på møte sende eventuelt vedtak eller informere om forventet videre prosess.

En viktig arbeidsoppgave for de forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget er å veilede og gi råd til forskere. Har du et konkret prosjekt eller problemstilling som du ønsker å diskutere, ta gjerne kontakt med en av sekretariatslederne for de ulike komiteene/utvalgene gjerne for en uformell prat.

Som regel vil sekretariatslederen be deg om å sende en skriftlig henvendelse til komiteen og prosjektet vil bli behandlet på kommende møte.

Spørsmål knyttet til medisinske og helsefaglige prosjekter skal som hovedregel først rettes til De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

I henhold til forsøksdyrforskriften, skal dyreforsøk meldes og godkjennes før det kan igangsettes. For mer informasjon, se Mattilsynets nettsider. Vi har ikke ferdige undervisningsopplegg, men har samlet en del viktige temaer, ressurser og lenker på siden Miniguide til undervisningsopplegg.

Alle våre publikasjoner kan bestilles gratis og fritt tilsendt. Publikasjoner utgitt etter 2000 kan også lastes ned som pdf.

Se oversikt over alle publikasjoner her

Gå direkte til bestillingsskjema

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.