FEK omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

  • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
  • De nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget)

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget), som er et underutvalg i NESH.

FEK er lokalisert i Kongens gate 14 i Oslo sentrum, og deler lokaler med Teknologirådet. Antall årsverk i 2019 var 11. Sekretariatet ble i 2019 ledet av Espen Engh frem til 01.12.2019. Etter det har Helene Ingierd fungert i stillingen mens Kunnskapsdepartementet har arbeidet med å tilsette ny direktør.

Samlet tildeling for FEK var i 2019 på 19.559.000,-

Utnyttelsesgraden av tildelingen: 99,74%

Driftsutgifter: 19.363.125,-

Lønnsandel av driftsutgifter: 69,38%

Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 1.221.401,-