Forskingsetikkloven av 2017 innebærer endringer som får følger for FEK, og vi har igangsatt tiltak for oppfølging av den nye loven på flere områder og planlegger ytterligere. Loven pålegger institusjonene et tydelig ansvar for å tilrettelegge for god forskningsetikk. FEK tar mål av seg til å være en ressurs for institusjonene i dette arbeidet, særlig med tanke på veiledning. Granskingsutvalget har fått en ny funksjon som klageorgan for lokal behandling av saker som omhandler vitenskapelig uredelighet, men vil også fortsatt kunne ta saker på eget initiativ. De administrative konsekvensene av nyordningen er fortsatt noe uviss, men har så langt ikke vært omfattende.

FEK har også i 2018 arbeidet videre med implementeringen av vår overordnede strategi for perioden 2016-2020. Gjennom dialog med KD er det sikret et samsvar mellom strategien og departementets mål- og resultatstyring. FEK har valgt ut årlige fokusområder fra strategien. Strategien skal følges opp gjennom tiltak også i de kommende år. I 2019 vil vi gjennomføre mer planmessig og regelmessig oppfølging av vår dialog med andre aktører innenfor det forskningsetiske systemet.

Oppgaven med koordinering av det regionale komitésystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven måtte nedprioriteres i 2017 og deler av 2018 grunnet koordinators overgang til annen jobb og nødvendig rolleavklaring med REK. Ny koordinator har nå kommet meget godt i gang med arbeidet. Koordineringen vil bli en viktig oppgave også i årene som kommer.

Implementering av EUs forordninger for legemiddelstudier og personvern vil fortsatt kreve betydelige arbeidsressurser i tiden framover. Tilrettelegging for god og etisk forsvarlig forskning på biobanker og helseregistre er også et prioritert felt, ikke minst i arbeidet med Helsedataprogrammet. Stordata og bruk av kunstig intelligens og maskinlæring er aktuelle områder der NEM bidrar med ressurser for å tilrettelegge for god, etisk og forsvarlig forskning. Norden har store muligheter med registre, biobanker og høy kompetanse. NEM er fortsatt engasjert i arbeid med å utrede hvordan det kan tilrettelegges bedre for nordisk forskningssamarbeid. NEM vil fortsette å bistå Helse- og omsorgsdepartementet i Nordisk program for helse og velferd.

Våre nettsider har vært i stadig utvikling og vi vil fortsette med dette. Arbeidet med omlegging til ny plattform har tatt lengre tid enn planlagt. Det trengs mer ressurser til dette og annet kommunikasjonsarbeid.

For øvrig har FEK i all hovedsak fått på plass de stillingshjemler og den kompetanse som anses som nødvendig for å forvalte forskningsetikk på en god måte. Vi rår over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst blant komitémedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte fremtidens behov. Vi vil arbeidere videre med styrt og systematisk kompetanseutvikling. Vi vil også arbeide videre med ansvars- og rolleavklaringer.

Den første delrapporten fra RINO-prosjektet har blitt publisert i løpet av året.  FEK planlegger oppfølging av denne samt ytterligere publisering og oppfølging.

Oppfølgingen av EUs personvernforordning, GDPR, forventes fortsatt å bli en oppgave som vil kreve både økonomiske og tidsmessige ressurser i tiden framover.

FEKs evne til å nå fastsatte mål og forventende resultater på kortere og lengre sikt vurderes som god. Med grunnlag i virksomhetens risikovurdering og de tiltak som er gjennomført og igangsatt for å begrense risikoen, er det grunn til å forvente at FEK også i fremtiden vil kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

Forrige: Årets aktiviteter
Neste: Årsregnskap, styring og kontroll