De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme etisk god og ansvarlig forskning.

Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Komiteer og utvalg i FEK

FEK omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:
• Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
• Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
• Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
• Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget)

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Mål og virkemidler

De nasjonale forskningsetiske komiteene arbeider gjennom et bredt spekter av virkemidler mot en overordnet målsetning om at forskning i offentlig og privat regi skal planlegges og utføres i henhold til anerkjente etiske normer. Komiteenes langsiktige oppgaver har framkommet av et dokument med oversikt over faste oppgaver som vedlegg til vårt årlige tildelingsbrev.

FEK i tall

FEK er lokalisert i Kongens gate 14 i Oslo sentrum og har 11 ansatte (6 menn og 5 kvinner) fordelt på 9,32 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Samlet tildeling til FEK var i 2017 på 18.484.000,-. Dette inkluderer lønnskompensasjon.
Utnyttelsesgraden av tildelingen: 96,17
Driftsutgifter: 17.760.256,-
Lønnsandel av driftsutgifter: 65,74 %
Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 1.252.651,-

Neste: Årets aktiviteter og resultater