Ny forskningsetikklov
Den nye forskingsetikkloven innebærer endringer som får følger for FEK, og vi har igangsatt tiltak for oppfølging av den nye loven på flere områder og planlegger ytterligere. Loven pålegger institusjonene et tydelig ansvar for å tilrettelegge for god forskningsetikk. FEK tar mål av seg til å være en ressurs for institusjonene i dette arbeidet, særlig med tanke på veiledning.

Granskingsutvalget har fått en ny funksjon som klageorgan for lokal behandling av saker som omhandler vitenskapelig uredelighet, men vil også fortsatt kunne ta saker på eget initiativ. De administrative konsekvensene av nyordningen er fortsatt uviss.

Strategi
FEK har i 2017 arbeidet videre med implementeringen av vår overordnede strategi for perioden 2016-2020. Strategien har munnet ut i en ny utforming av FEKs visjon, hovedmål og delmål. Vi har arbeidet for at de nye målformuleringene blir lagt til grunn i våre styringsdokumenter og har lagt strategien til grunn i våre aktivitetsplaner. Gjennom dialog med KD er det sikret et samsvar mellom strategien og departementets mål- og resultatstyring. Strategien skal følges opp gjennom tiltak i de kommende år, og skal reflekteres i FEKs budsjetter.

Koordinering av REK
Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven har måttet nedprioriteres i 2017 grunnet koordinators overgang til annen jobb og rolleavklaring med REK. Koordineringen vil bli en viktig oppgave i årene som kommer.

Legemiddelstudier og personvern
Implementering av EUs forordninger for legemiddelstudier og personvern vil fortsatt kreve betydelige arbeidsressurser i tiden framover. Tilrettelegging for god og etisk forsvarlig forskning på biobanker og helseregistre er også et prioritert felt. Norden har store muligheter med registre, biobanker og høy kompetanse. NEM er engasjert i arbeid med å utrede hvordan det kan tilrettelegges for nordisk forskningssamarbeid.

Oppdatering av nettsider
Våre nettsider har vært i stadig utvikling og vil fortsette med det. I 2017 har arbeidet med omlegging til ny plattform blitt igangsatt. Dette arbeidet vil videreføres i tiden framover.

Forskning på uredelighet og integritet
FEK har sammen med Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet gjennomført en survey som skal gi oss oppdatert kunnskap om omfanget av uredelighet og mindre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i Norge. Den siste omfattende undersøkelsen ble foretatt for 20 år siden.

FEK har et tydelig behov for å være bedre i stand til å beskrive den forskningsetiske tilstanden – hvor godt fungerer forskningssystemet i praksis «der ute»? Vi ser fram til at resultater fra surveyen blir publisert og påregner oppfølging.

Kompetanse og GDPR 
FEK har i all hovedsak fått på plass de stillingshjemler og den kompetanse som på kort og mellomlang sikt anses som nødvendig for å forvalte forskningsetikk på en god måte. Vi rår over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst blant komitémedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte fremtidens behov.

Implementeringen av EUs personvernforordning, GDPR, forventes å bli et arbeid som vil kreve både økonomiske og tidsmessige ressurser i tiden framover.

God evne til å nå mål
FEKs evne til å nå fastsatte mål og forventende resultater på kortere og lengre sikt vurderes som god. Med grunnlag i virksomhetens risikovurdering og de tiltak som er gjennomført og igangsatt for å begrense risikoen, er det grunn til å forvente at FEK også i fremtiden vil kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

Neste: Årsregnskap, styring og kontroll