Oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2017 vurderes i all hovedsak som gjennomført gjennom målrettede og hensiktsmessige tiltak. NEM, NENT, NESH, Granskingsutvalget og Skjelettutvalget drives aktivt og med faglig dyktighet, og arbeidet gir resultater i tråd med vår overordnede målsetning.

Samlet sett har FEK grunn til å være godt fornøyd med resultater og måloppnåelse i 2017. Komiteene utarbeider på basis av tildelingsbrevet årlige aktivitetsplaner med mange og varierte tiltak. Tiltakene har i 2017 blitt sammenholdt med våre mål og styringsparametere og vurdert som hensiktsmessige. De planlagte tiltakene er i det alt vesentlige gjennomført i løpet av virksomhetsåret.

Ny lov om organiseringen av forskningsetisk arbeid trådte i kraft fra 1. mai 2017. Loven gir nye føringer for både forskere, forskningsinstitusjonene og for komitesystemet. Konsekvensene for FEK og relevante tiltak er utredet og noen tiltak igangsatt.

Mål og styringsparametere

FEK mottok 2. juni 2017 et tillegg til årets tildelingsbrev. Her gis nye samfunnsmål og brukereffektmål for virksomheten. Målformuleringene var et resultat av en dialog mellom departementet og virksomheten om mål- og resultatstyring som har blitt videreført og konkludert. Tillegget til tildelingsbrevet ga også føringer for særskilte aktiviteter som blir rapportert på.

For øvrig følger årsrapporten det opprinnelige tildelingsbrevets disposisjon.

Kunnskapsformidling og debatt

1. FEK skal være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området

Våre styringsparametere her er:
a) FEK har relevante fora for dialog med aktuelle aktører/forskningsinstitusjoner
b) Antall brukere av FEKs nettsted har økt
c) FEK gjennomfører debattmøter og publiseringsaktivitet

Forskningsetisk forum

Forskningsetisk forum er FEKs viktigste møteplass for dialog med forskningsinstitusjonene. Forumet samler medlemmer av de lokale institusjonenes forskningsetiske utvalg samt undervisere i forskningsetikk.

I 2017 ble forumet avholdt i Operaen i Oslo i september, med ca 130 påmeldte deltagere. Tema var blant annet personvern og internasjonalt samarbeid. 

Årskonferanse

FEK arrangerte årskonferanse for alle medlemmer i komiteer og utvalg 21. mars 2017. Årskonferansen er et tiltak for å styrke samarbeidet mellom komiteer og utvalg og for å tilby faglig påfyll om prioriterte temaer FEK jobber med. Årskonferansen legger også til rette for dialog med andre inviterte og aktuelle aktører.

Denne gangen fikk vi blant annet presentert The European Code of Conduct for Research Integrity, utarbeidet av All European Academies (ALLEA). 

Nettsiden

Også i 2017 har trafikken på nettsiden fortsatt å øke, i tråd med våre målsettinger. Økningen i antall brukere var betydelig, ca 24 prosent sammenlignet med 2016. Særlig mye trafikk knytter seg til forskningsetiske retningslinjer for de ulike fagområdene, samt til våre opplæringsressurser i Forskningsetisk bibliotek. Dette innholdet fortsetter vi å oppdatere og utvikle.

Webstatistikk fra Google Analytics:

 

2015

2016

2017

Brukere

113 013

130 366

159 615

Antall økter

168 325

203 779

238 282

Mobil

38 410

38 327

51 951

Engelske nettsider (økter)

17 094

36 520

67 410

Antall økter har steget med ca. 17 prosent. En god del av økningen har kommet på mobile plattformer, men det er fortsatt desktop som er vår fremste brukerplattform (74 prosent). Vi har i 2017 jobbet mye med strukturforbedring på nett, et prosjekt vi ønsker å fullføre i 2018 og som skal gjøre nettsidene enklere å navigere i. Prosjektet er en oppfølging av vår brukerundersøkelse i 2016.

Når det gjelder bruk av engelske nettsider, har antall sidevisninger økt med nesten 85 prosent (67 410 visninger i 2017). Det er en meget stor økning, og den kan muligens dels forklares av komiteenes sterke tilstedeværelse under Verdenskongressen for integritet i forskning (WCRI) i Amsterdam i mai.

Sosiale medier og forskning.no

Også i 2017 har vi hatt en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier. Antall følgere på Twitter økte med 18 prosent, og på Facebook med 22 prosent. Vi ser at dette er særlig viktige kanaler for å spre informasjon om arrangementer. Også abonnenter på nyhetsbrev har hatt en økning siste år (6 prosent).

De nasjonale forskningsetiske komiteene publiserte fem blogginnlegg og 22 artikler på forskning.no i 2017. Artiklene var både fra bladet Forskningsetikk, og spesielt produsert for forskning.no. I tillegg har vi bidratt med aktualiteter, særlig arrangementer, som forskning.no har omtalt i egen regi (Nytt fra akademia).

Fagbladet Forskningsetikk

Fagbladet Forskningsetikk kom ut med tre nummer i 2017. Det første nummeret var et temanummer om internasjonalt samarbeid. Nummer to gikk grundig til verks blant annet på utfordringer ved vitenskapelig publisering og fenomenet bortkastet forskning, mens nummer tre blant annet tok for seg divergerende tolkninger av helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer som vikar for Elin Fugelsnes frem til mai 2018.

Antall abonnenter på den trykte utgaven av bladet øker jevnt, og teller per Forside Forskningsetikk nummer 3 2017utgangen av 2017 over 3000 papirabonnenter. Antall digitale abonnenter har økt kraftig, til nesten 350 ved utgangen av året. Anslagsvis litt over av halvparten av disse abonnerer imidlertid også på papirutgaven. Bladet har også i 2018 fått flere institusjonsabonnenter som får tilsendt opptil 100 blader til samtlige ansatte. Totalt sendes det ut over 3500 blader av hver utgave.

Forskningsetikk leses også via nettsidene www.etikkom.no, og blaversjonen som ligger tilgjengelig på FlippingBookCloud. Et flertall av artiklene publiseres på forskning.no, der Forskningsetikk når flere ulike målgrupper. Bladet er i tillegg fra og med 2018 med i Fagpressens nye medieportal, som medfører publisering av sakene våre på fagpressenytt.no.

Foredrag og innlegg 2017

Våre medarbeidere har bidratt med en lang rekke foredrag og innlegg i inn- og utland i løpet av året, både under egne og andres arrangementer.

Temaene har blant annet vært forskningsetikk nasjonalt og internasjonalt, uredelighet, akademisk ytringsfrihet, helseforskningsloven og forskning i et postfakta-samfunn. (For en uttømmende liste, se årsrapporten i PDF-format.

I tillegg har vi skrevet en rekke kronikker og debattinnlegg: 

Tittel

Forfatter

Tema

Kanal

Forskningsetikkens Janusansikt

Vidar Enebakk

Bokanmeldelse

Forskningsetikk, nr. 2, 2017

Hvilket samfunnsansvar følger med forskningens frihet?

Helene Ingierd og Rune Nydal

Akademisk frihet

SAIH

Postfakta, postsannhet, postvitenskap?

Helene Ingierd

Sannhetsforpliktelsen, interessekonflikter

Morgenbladet

Press på doktorgradsstudenter – et faresignal

Espen Engh

Kunnskapsgrunnlag, kartlegging

Forskerforum

Samfunnsansvaret er en del av forskningsetikken

Jacob Hølen og Dag Bruusgaard

Samfunnsansvar

Bergens Tidende

Forskningsetikk forklart av fiskerinæringen

Helene Ingierd og Ingrid Torp

Interessekonflikter

Morgenbladet

Visjonen om null dyreforsøk. Nærmer vi oss nå?

Helene Ingierd

Forsøksdyr

Forskning.no

Åpne arrangementer avholdt 2017

Tittel

Sted og dato

Arrangør

Sant, usant, irrelevant? Forskning i et postfaktasamfunn

Litteraturhuset, 21.04.2017 

NENT

Forskningsetisk forum

Den norske opera, 19.08.17

FEK

Hvor lang er "en armlengdes avstand" i forskningspolitikken?

Gamle festsal, UiO, 25.10.17

NESH og UiO

Digital Research: Contemporary Methods and Ethics

UiO, IMK, 01.12.17

NESH, UiO og AoIR

Virksomhetsleder vurderer at tiltakene gjennomført i 2017 samlet sett er godt egnet til å nå målsetningen og til å oppfylle styringsparametrene under mål 1.

Retningslinjer

2. FEK har ansvaret for at de forskningsetiske retningslinjene til enhver tid er gode verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning

Tillegget til tildelingsbrevet, sommeren 2017, ga FEK i oppdrag å utarbeide felles forskningsetiske retningslinjer. Arbeidet er igangsatt i henhold til bestillingen.

NENT er i ferd med å ferdigstille arbeidet med Forskningsetiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning, som har vært etterspurt fra relevante miljøer, og disse har vært på høring.

NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017. Arbeidet ble deretter presentert på et åpent møte, i samarbeid med Centre for Research on Media Innovations, UiO og Association of Internet Researchers (AoIR), i Forskningsparken på Blindern 1. desember. De siste merknadene fra NESH og fra den internasjonale forskningsgruppen innarbeides, og den nye NESH-komiteen (2018-2021) blir forelagt den endelige versjonen for godkjenning på møte 1. mars 2018.

Skjelettutvalgets Veileder for funn av menneskelige levninger har vært på nasjonal høring høsten 2017. Responsen er i hovedsak positiv, og den endelige versjonen av veilederen ferdigstilles våren 2018.

NEMs forslag til ny forskrift til helseforskningsloven, for mindreåriges samtykkekompetanse til forskning, var på høring våren 2017 og er nå vedtatt.

NEM har igangsatt et arbeid med å utvikle retningslinjer for forskning i lav- og mellominntektsland. NEM har hatt møte med Helsedirektoratet i desember for å diskutere løsninger for å informere befolkningen om reservasjonsregisteret for forskning på biologisk materiale, jf. hfl. § 28.

På komitemøtet i desember vedtok NEM en presisering av definisjonen av virkeområdet for helseforskningsloven. Det er ment at noen flere saker med dette skal behandles av REK.

Virksomhetsleder vurderer at FEK også i 2017 lyktes med å innfri målsetningen om at forskningsetiske retningslinjer skal fremme god, etisk forsvarlig forskning.

Samarbeid med institusjonene

3. FEK skal styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene

Styringsparameter her er: 
a) FEK opprettholder og styrker sitt institusjonelle kontaktnett

Samarbeidet med både forskningsutførende institusjoner og andre etater er styrket i løpet av 2017. Henvendelser til komiteene er fortløpende betjent i form av rådgivning og henvisning. Sekretariatslederne og komitélederne for NESH, NENT og NEM har vært i løpende dialog med institusjoner, gjennom e-post, telefon og møter. Ferdigbehandlede saker har resultert i offentliggjøring av gjennomarbeidete uttalelser.

Granskingsutvalget er i løpende kontakt med forskningsinstitusjoner. Fra andre halvdel av 2017 gjelder dette særlig veiledning om den nye forskningsetikkloven, herunder institusjonenes rapporteringsplikt til Granskingsutvalget. Utvalget arbeider med en veileder for rapporteringsplikten, og en beta-versjon ble sendt enkelte forskningsinstitusjoner for innledende kommentarer og uttesting i desember 2017. Granskingsutvalget fortsetter å oversende henvendelser som gjelder brudd på anerkjente forskningsetiske normer til relevante forskningsinstitusjoner for lokal behandling. Erfaringene fra siste halvdel av 2017 er at Granskingsutvalget mottar færre av denne typen henvendelser.

Flere komitémedlemmer og ansatte i sekretariatet underviser om forskningsetikk ved universiteter og høyskoler og bidrar til at institusjonene blir mer selvhjulpne også på dette området. Se også oversikten over foredrag side 5-6. Foredrag og forelesninger bidrar i høy grad til vår utstrakte kontakt med institusjonene.

Forskningsetisk forum er videreført, og det var stor oppslutning om møtet i 2017 (ca. 150 deltakere). Årets temaer var personvern, internasjonalt samarbeid og forskningens integritet.
Kontakt med forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk ved institusjonene ble opprettholdt og videreført gjennom dette forumet.

Planlegging av et lederforum i 2018 med målgruppe administrativ ledelse på forskningsinstitusjonene er igangsatt i 2017.

Fagfeltet forskningsetikk er i stadig utvikling, ikke minst internasjonalt. FEKs deltakelse og bidrag på den internasjonale scenen er derfor avgjørende. Samtlige sekretariatsledere, store deler av sekretariatet og mange medlemmer av komiteer og utvalg deltok på Verdens-kongressen for Research Integrity i Amsterdam i slutten av mai. FEK bidro med foredrag og postere.

Sekretariatsleder for NESH har deltatt på to workshoper i regi av European University Association (EUA), i hhv. Lisboa i januar og i Bergen i april, på Nordforsk-konferanse i Stockholm i juni samt på internasjonal telefonkonferanse i juni om forvaltning av samfunnsvitenskapelig forskning i regi av Office for Human Research Protection, US Department of Health and Human Services. I løpet av høsten har han også deltatt på møter om mer spesifikke problemstillinger med TØI (aug), ISF (okt), NSD (nov) og Forskningsrådet (des), samt Centrale etikprövningsnämden fra Sverige (sept).

Skjelettutvalget deltok i september på en nordisk workshop i Lund om «Mennskliga kvarlevor». Utvalget har vært i dialog med NTNU, Vitenskapsmuseet og REK Midt angående utstillingen Body Worlds Vital, og utvalgsleder bidro på et åpent møte om utstillingen i Trondheim 26. sept. Utvalget har også hatt et dialogmøte med Institutt for medisinske basalfag vedrørende prosesser, rollefordeling, kuratering og rutiner for forvaltningen av materialet ved De Schreinerske samlinger (DSS).

Sekretariatslederen for NENT har deltatt på workshop i Ljubljana med det europeiske SATORI-prosjektet og på workshop om digital etikk i EU-parlamentet, arrangert av the European Data Protection Supervisor (EDPS) and the Ethics Advisory Group (EAG). Sammen med to av medlemmene i NENT, har sekretariatsleder dessuten igangsatt arbeid med en antologi om interessekonflikter i forskning og skrevet innlegg om tematikken, basert på erfaringer i NENT, som ble presentert på WCRI i Amsterdam i mai. Sekretariatslederen for NENT har også deltatt i arbeidsgruppen for prosjektet RINO, et samarbeid mellom FEK, UiB og HVL for å kartlegge omfang av og holdninger til vitenskapelig uredelighet og etisk problematiske praksiser i Norge.

Sekretariatsleder i NEM har fra 1.1.17 jobbet i 60% stilling for FEK pga. sideoppdrag fra HOD. Det har medført noe redusert aktivitet for NEM. NEM har like fullt hatt kontakt med et stort antall forskningsinstitusjoner og andre myndighetsorganer, nasjonalt og internasjonalt. Foredrag og aktiv deltakelse på møter og konferanser har bidratt til denne brede kontaktflaten i tråd med departementets mål for virksomheten. Sekretariatsleder for NEM deltok på Nordic Trial Alliance Stakeholders Meeting 2017 og var medlem i Helsedatautvalget som leverte sin rapport i juni. Sekretariatsleder er oppnevnt i referansegruppen for Helsedataprogrammet. Sekretariatsleder deltok på sluttkonferansen for SATORI-prosjektet i Brussel i september og 20-års jubileum for OVIEDO-konvensjonen i Strasbourg i oktober.

Granskingsutvalget avsluttet primo 2017 med en uttalelse i en granskingssak som utvalget var anmodet å granske av en institusjon. Det gamle utvalget avviste i tillegg å granske en sak etter en nærmere vurdering, herunder høring av part. Saken hadde pågått over flere år med stor medieoppmerksomhet lokalt. 2017 har vært preget av at ny forskningsetikklov trådte i kraft 1. mai 2017. Granskingsutvalgets leder deltok aktivt i utarbeidelsen av FEKs høringssvar til forslag til ny forskningsetikkforskrift. Den forrige forskriften opphørte da den nye loven trådte i kraft. Granskingsutvalget besluttet å behandle saker i tråd med den opphørte forskriften så langt det går, inntil ny forskrift blir gitt av KD.

Utvalgsleder deltok på Nordforsk-seminar i Stockholm sammen med sekretariatsleder for Granskingsutvalget og for NESH.

Sekretariatsleder for Granskingsutvalget deltok i februar på Science Europe workshop i Brussel om Research Integrity med fokus på (nasjonal) implementering av tidligere anbefalinger. Sekretariatsleder deltok også på ENRIO-møter, og han leder der en arbeidsgruppe med ansvar for igangsetting av arbeid omkring «Best European Practice» for gransking av saker og beskyttelse av varslere.

Gjennom de rapporterte tiltak og ytterligere kommunikasjon med institusjonene vurderer virksomhetsleder at FEK i 2017 i betydelig grad har innfridd målsettingen om å styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene. Utvalgte tiltak er basert på risikovurdering i forhold til måloppnåelse.

Saksbehandling

4. FEK skal behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høy kvalitet og innen rimelig tid

Styringsparameter:
a) Saksbehandlingstid klagesaker NEM

NEM har avholdt syv ordinære komitemøter og ferdigbehandlet 17 klagesaker i 2017. Klager har fått saksutfallet bekjentgjort innen ca. syv uker etter at sekretariatet mottok klagen, flere i løpet av kun tre uker. Saksbehandlingstiden har for noen saker vært noe lenger enn tidligere år. Dette skyldes redusert bemanning i sekretariatet og noen flere klagesaker enn tidligere.

Granskingsutvalget har avholdt totalt fire møter i 2017; to i første halvår (hhv. ett i det tidligere utvalg og ett i det nye) og to i andre halvår. På første møte i det nye utvalget ble aktuelle saker behandlet. På grunn av sen oppnevning var det dessverre ikke mulig å samle det nye utvalget til flere møter i første halvår. Dette har påvirket saksbehandlingstiden, men partene fikk informasjon om dette. Utvalget har avvist en henvendelse fra videre behandling fordi den etter utvalgets oppfatning var åpenbart grunnløs. Den nye forskningsetikkloven har bidratt til uklarhet om det er klageadgang på utvalgets avvisningsavgjørelser. Granskingsutvalget har hatt uformelle sonderinger med KD om dette, men har vurdert at det er slik klageadgang, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd og Kunnskapsdepartementets veileder for Granskingsutvalgets arbeid fra 2006 (ikke opphevet eller revidert).

Virksomhetsleder vurderer at målsettingen om å behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høy kvalitet innen rimelig tid har blitt innfridd i 2017.

Arbeidsdeling

5. FEK skal sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene

Styringsparametere:
a) Opplæring og andre tiltak som sikrer kvalitet, kompetanse, arbeidsdeling og samarbeid i og mellom komiteer og sekretariat
b) Økt andel felles uttalelser/produkter fra komiteene

Samarbeidet mellom de tre fagkomiteene og utvalget har fungert meget tilfredsstillende i 2017. Møte i fellesorganet Samarbeidsutvalget for FEK er gjennomført i henhold til plan.

Sekretariatet har i 2017 lagt til grunn en prosedyre for utarbeidelse av felles høringssvar og andre felles produkter. Samarbeidsprosjekter har inkludert fellesmøter, felles høringssvar, deltakelse på eksterne møter som er relevante for flere parter og samarbeid om Forskningsetisk forum.

NEM har ansvar for kvalitetssikring av forvaltningspraksis etter helseforskningsloven, bl.a. med harmonisering av praksis i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanseøkning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM. På grunn av stort frafall ble det ikke gjennomført møte i arbeidsutvalget til NEM/REK (AU) om våren, men et møte ble avholdt i desember. Sekretariatslederforum i REK har avholdt fem møter, og koordinator deltok på de fire første, før han sluttet i stillingen. I tillegg har koordinator og sekretariats-leder i NEM deltatt aktivt i forarbeid og gjennomføringen av Introduksjons-dagene for nye komitemedlemmer i REK. Sekretariatsleder deltok på REKs sekretariatssamling i København 4.-6. september. I oktober arrangerte NEM i samarbeid med REK vest storfellesmøte i Bergen. På møtet deltok ca. 90 deltakere fra REK og NEM, samt inviterte gjester fra KD, HOD, Helsetilsynet og fra komiteer i Sverige og Danmark. Møtet fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og vurderes som vellykket.

FEK har i tillegget til tildelingsbrev fått i oppdrag å utarbeide felles forskningsetiske retningslinjer og oppdatere forskningsetisk sjekkliste. Arbeidet med begge oppgavene er igangsatt, men enkelte viktige avklaringer må foretas.

Nye komitemedlemmer vil bli oppnevnt fra 2018 og FEK har prioritert planleggingen av opplæringen av disse framfor kompetanseutvikling for utgående komitemedlemmer. Årskonferansen og oppstartmøtene i komiteene i februar og mars 2018 planlegges med tanke på introduksjon av nye medlemmer.

Etter virksomhetsleders vurdering har FEK, gjennom fora for samhandling og nedfelt prosedyre, gjort fremskritt når det gjelder å sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene.

Personalpolitikk og arbeidsmiljø
Personalreglement og lokal tilpasningsavtale til hovedavtalen legges til grunn for personalpolitikken. Ledelse vurderer både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet som godt. Inntrykket er bekreftet i medarbeidersamtaler med de ansatte.

Andre sentrale føringer i tildelingsbrevet

Risikovurdering
Risikovurdering mht. måloppnåelse benyttes som grunnlag for FEKs virksomhetsstyring. Risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og beskriver kritiske suksessfaktorer samt konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse har også i 2017 blitt prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet. FEK har igangsatt arbeid med oppdatering og revisjon av risikovurderingen.

Samfunnssikkerhet og beredskap
En sammenstilling av FEKs beredskapsdokumenter ble ferdigstilt og oversendt KD i februar. Våren 2017 ble det gjennomført en evakueringsøvelse i Kongens gate 14 for samtlige ansatte i bygget. Brannvarlingssystemet ble også testet i løpet av våren. En intern arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, inklusiv databeredskap. Beredskapen ble skjerpet i samband med FEKs deltakelse på WCRI i Amsterdam.

Lærlinger
Siden høsten 2015 har FEK i samarbeid med NFR hatt en lærling i sekretariatet i flere perioder. Lærlingen har i 2017 bl.a. gjennomgått opplæring i regi av FEK innen forvaltning, fått praktisk erfaring gjennom den administrative driften, deltatt på komitemøter og Forskningsetisk forum.

Effektivisering
I 2017 har FEK tatt ut effektiviseringsgevinster av det arkivsystemet som ble innført i 2016. DFØs utvikling av sine tjenester har medført en effektiviseringsgevinst for ansatte i FEK.

Arbeidet med systematisering og publisering av NEMs vedtak er ferdigstilt og utgjør en betydelig forenkling og effektivisering både for brukere og for forvaltningen selv.

Neste: Hva gjør vi fremover?