Direktørens innledning

«De nasjonale forskningsetiske komiteene skal være den fremste ressursen for etisk god og ansvarlig forskning i Norge» i henhold til vår Espen Engh, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteenestrategi. Også i 2017 har vi arbeidet med denne visjonen som ledestjerne.

2017 har vært et godt arbeidsår for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi har i løpet av virksomhetsåret i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om at forskning i offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket. Virksomhetsleder er godt fornøyd med FEKs samlede måloppnåelse i løpet av året.

I løpet av virksomhetsåret har vi fortsatt å etablere rutiner, fora og dokumenter for styring. Styringsdialogen og de interne rutiner for oppfølging fungerer i all hovedsak tilfredsstillende. Økonomistyringen har også fungert tilfredsstillende, og vårt årsregnskap viser et moderat underforbruk.

FEK legger en gjennomgående risikovurdering til grunn for vår virksomhetsstyring. Den systematiske risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål, og beskriver kritiske suksessfaktorer og konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse blir prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet.

Koordineringsfunksjonen mellom NEM og REK har blitt nedprioritert i 2017 pga. nødvendige rolleavklaringer og koordinators overgang til annen stilling. Forøvrig rapporteres ingen avvik i forhold til mål og resultatkrav i denne årsrapporten.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har spesielt fulgt opp tre prioriterte faglige temaer i 2017:
• interessekonflikter
• research integrity/redelighet
• internasjonalt samarbeid

Disse temaene ble belyst og fokusert gjennom bl.a. diverse arrangementer og publikasjoner.

Mange større og mindre tiltak har bidratt til å styrke kunnskap om og bevissthet rundt forskningsetiske utfordringer. Forskningsetiske retningslinjer og veiledere har blitt videreutviklet og publisert. Forskningsetisk forum, storfellesmøtet og årskonferansen er viktige årlige fora for å sette viktige forskningsetiske tema på dagsorden innen ulike målgrupper.

FEKs virksomhet har i 2017 vært preget av at Stortinget har vedtatt en ny forskningsetikklov. Gjennom loven har komitesystemets rolle blitt presisert og justert. FEK mottok i etterkant av dette et tillegg i tildelingsbrevet fra KD hvor nye oppgaver ble utdypet.

Espen Engh
Direktør

Neste: Kort om De nasjonale forskningsetiske komiteene

Last ned hele årsrapporten som pdf her.