De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme god etiske forsvarlig forskning. Gjennom et bredt spekter av virkemidler arbeider FEK mot en overordnet målsetning om at forskning i offentlig og privat regi skal planlegges og utføres i henhold til anerkjente etiske normer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteenes langsiktige oppgaver framkommer av vedlegg til vårt årlige tildelingsbrev fra departementet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda).

FEK er lokalisert i Kongensgate 14 i Oslo sentrum og har 11 ansatte (6 menn og 5 kvinner) fordelt på 10,55 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Våre oppgaver er å:

  • fremme god og etisk forsvarlig forskning
  • holde oss orientert om aktuelle forskningsetiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt
  • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
  • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
  • stimulere til debatt
  • utvikle forskningsetiske retningslinjer
  • forebygge uredelighet
  • opplyse allmenheten om forskningsetikk
  • delta i internasjonalt samarbeid om forskningsetikk
  • behandle mistanker om uredelighet i forskning (Granskingsutvalget), og klager på vedtak i regionale etiske komiteer for medisin og helse (NEM)

Økonomi

Samlet tildeling til FEK var i 2016 på 17.992.000,-. Dette inkluderer lønnskompensasjon.

• Utnyttelsesgraden av tildelingen: 103,15%
• Driftsutgifter: 18.557.970,-
• Lønnsandel av driftsutgifter: 57,25 %
• Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 1.007.003,-

Direktørens innledning

Årets aktiviterer og resultater

Hva gjør vi fremover

Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten